Διευκρινίσεις για τους ενεργειακούς ελέγχους σε επιχειρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4342/2015

5.10.2017 – Η διευκρινιστική Εγκύκλιος ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ. 181906/2017 εκδίδεται με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση σχετικά με την υποχρέωση των ενεργειακών ελέγχων του άρθρου 10 του νόμου 4342/2015 και της οικ.178679/4.7.2017 απόφασης.

Α) Αναφορικά με τους υποψήφιους Ενεργειακούς Ελεγκτές

Σχετικά με τα δικαιολογητικά για τη συλλογή απαιτούμενων βαθμών για την αναγνώριση της επαγγελματικής εμπειρίας των μηχανικών για την κατάταξή τους στις τάξεις Ενεργειακού Ελεγκτή Β’ και Γ’, διευκρινίζεται ότι:
α) το πιστοποιητικό προϋπηρεσίας ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης έργου σε συστήματα ενεργειακής διαχείρισης της περ. (iii) του εδαφ. (ββ) της παρ. 1(α) του άρθρου 5 της οικ. 178679/4.7.2017, αποδεικνύεται με την υποβολή από τον υποψήφιο ενεργειακό ελεγκτή στην αρμόδια υπηρεσία αα) βεβαιωτικής επιστολής του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης – στην οποία εφαρμόστηκε το σύστημα ενεργειακής διαχείρισης – περί συμμετοχής του υποψήφιου ενεργειακού ελεγκτή στο εν λόγω έργο εφαρμογής συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, καθώς και ββ) του πιστοποιητικού, εν ισχύ, για το σύστημα ενεργειακής διαχείρισης της επιχείρησης.
β) η βεβαίωση καλής εκτέλεσης έργου σε ενεργειακούς ελέγχους (στην ελληνική επικράτεια) σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ6/Β/11038/1999 της περ. (iii) του εδαφ. (ββ) της παρ. 1(α) του άρθρου 5 της οικ. 178679/4.7.2017, αποδεικνύεται με την υποβολή από τον υποψήφιο ενεργειακό ελεγκτή στην αρμόδια υπηρεσία αα) έκθεσης εκτενούς επιθεώρησης όπως περιγράφεται στην παρ. 10.4 του κεφαλαίου 10 της ανωτέρω ΚΥΑ, καθώς και ββ) βεβαιωτικής επιστολής του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης στην οποία πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε η εν λόγω ενεργειακή επιθεώρηση. Σημειώνεται ότι ο όρος «ενεργειακή επιθεώρηση» της εν λόγω ΚΥΑ ταυτίζεται με τον ορισμό του «Ενεργειακού Ελέγχου» της οικ. 178679/4.7.2017 απόφασης.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά των εδαφίων α) και β) υποβάλλονται στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 5 της οικ.178679/4.7.2017 απόφασης. Ειδικά για την έκθεση εκτενούς επιθεώρησης, αυτή υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή και στο Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων μετά την έναρξη λειτουργίας του.

Η Αρμόδια Υπηρεσία, στο πλαίσιο των ελέγχων των ανωτέρω δικαιολογητικών, δύναται να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες από τους υποψήφιους Ενεργειακούς Ελεγκτές.

Β) Αναφορικά με τις υπόχρεες επιχειρήσεις

1. Υπόχρεες επιχειρήσεις της παρ. 10 του άρθρου 10 του νόμου 4342/2015 για να υποβληθούν σε ενεργειακό έλεγχο, είναι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που:
α) απασχολούν περισσότερους από 250 εργαζόμενους, ή
β) απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζόμενους, αλλά ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού τους υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
Για την εφαρμογή των ανωτέρω κριτηρίων, ο κύκλος εργασιών και ο ισολογισμός λαμβάνονται από τις τελευταίες διαθέσιμες/δημοσιευμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, για δε τον αριθμό των εργαζομένων ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Τίτλου Ι του Παραρτήματος της Σύστασης 2003/361/ΕΚ (EE L 124 της 20.05.2003) της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (6ης Μαΐου 2003), για το ίδιο οικονομικό έτος.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 8 της οικ.178679/4.7.2017 απόφασης, η διαδικασία διεξαγωγής του πρώτου ενεργειακού ελέγχου των υπόχρεων επιχειρήσεων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 10.07.2018 με την καταχώρηση της σχετικής έκθεσης αποτελεσμάτων όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 της ίδιας απόφασης.

3. Σχετικά με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 9 της οικ.178679/4.7.2017 απόφασης, για τις υπόχρεες επιχειρήσεις που εφαρμόζουν σύστημα ενεργειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης από πιστοποιημένο ανεξάρτητο φορέα,
διευκρινίζεται ότι:
α) το πιστοποιητικό του συστήματος ενεργειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης καταχωρίζεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και πρέπει να είναι εν ισχύ.
β) η έκθεση του ενεργειακού ελέγχου που περιλαμβάνεται στο σύστημα ενεργειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης, καθώς και οι πληροφορίες των πεδίων ζ-ιδ της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, καταχωρίζονται από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης.

Γ) Αναφορικά με τους Ενεργειακούς Ελέγχους

Όπως προβλέπει το άρθρο 10 της οικ.178679/4.7.2017 απόφασης, στην ιστοσελίδα του υπουργείου (http://www.ypeka.qr/Default.aspx?tabid = 281&lanquaqe=el-GR) έχει αναρτηθεί εγχειρίδιο με κατευθυντήριες οδηγίες διενέργειας ενεργειακού ελέγχου και σύνταξης της σχετικής έκθεσης («Οδηγός Ενεργειακών Ελέγχων»), υπόδειγμα έκθεσης αποτελεσμάτων ενεργειακού ελέγχου, καθώς και ενδεικτικά υπολογιστικά εργαλεία για τη διενέργεια των υπολογισμών.

Τα ανωτέρω χρησιμοποιούνται ως υλικό καθοδήγησης για τη διεξαγωγή των Ενεργειακών Ελέγχων λόγω εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας με νέα στοιχεία, όπως νέα πρότυπα διενέργειας ενεργειακών ελέγχων και της αντικατάστασης της ΚΥΑ Δ6/Β/οικ.11038/08.07.1999 η οποία εκδόθηκε πριν από περισσότερο από δεκαπέντε έτη και είναι επομένως παρωχημένη.

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/37126#