300 χιλ. φυσικά και νομικά πρόσωπα εντάχθηκαν στη ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών και ρυθμίστηκαν περίπου 4 δις ευρώ

Σε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή απάντησε ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά με την ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και ειδικότερα της δυνατότητας καταβολής της πρώτης δόσης με την έναρξη καταβολής της σύνταξης, για τους συνταξιούχους για τους οποίους εκκρεμεί η έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης.

Ο Κος Νότης Μηταράκης επισήμανε τα εξής:
Με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 3863/2010 όπως ισχύουν, στους υποψήφιους συνταξιούχους που έχουν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές, παρέχεται η δυνατότητα συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τις συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις του εκάστοτε πρώην φορέα κοινωνικής ασφάλισης, εφόσον το ύψος της συνολικής οφειλής (κεφάλαιο προσαυξανόμενο με πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις) δεν είναι μεγαλύτερο των (30) τριάντα μηνιαίων συντάξεων κατώτατων ορίων λόγω γήρατος, με ανώτατο όριο για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΑΕΕ το ποσό των 20.000 € και για τους ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ το ποσό των 15.000 €. Τα ανωτέρω ποσά οφειλής συμψηφίζονται ή παρακρατούνται από τα ποσά των συντάξεων σε ίσες μηνιαίες δόσεις, που δεν μπορεί να είναι περισσότερες από εξήντα (60), για όλες τις περιπτώσεις συνταξιοδότησης (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου). Η πρώτη δόση παρακρατείται από τον πρώτο μήνα απονομής της σύνταξης.
Με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4611/2019 αντιμετωπίζεται η ειδικότερη περίπτωση οφειλετών, οι οποίοι, ενώ έχουν συμπληρώσει τις βασικές προϋποθέσεις για τη λήψη σύνταξης (ηλικιακό όριο και χρόνια ασφάλισης), εντούτοις δεν δύνανται να δικαιωθούν σύνταξης λόγω οφειλών που υπερβαίνουν τα όρια που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι, στην περίπτωση που η οφειλή που υπάγεται σε ρύθμιση, όπως αυτή προκύπτει μετά τον επανυπολογισμό της σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 έως 6 του ν. 4611/2019 πέσει κάτω από τα προβλεπόμενα όρια οφειλών για την απονομή σύνταξης, ο οφειλέτης δικαιούται απονομής σύνταξης, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις. Και στην περίπτωση αυτή, οι οφειλές καταβάλλονται σε
μηνιαίες δόσεις, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 4 έως 8 του ν. 4611/2019, που δεν μπορούν να ξεπερνούν τις εκατόν είκοσι (120). Η Κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας άλλωστε την σημασία της συγκεκριμένης ρύθμισης προχώρησε σε παράταση της προθεσμίας για ένταξη όσο των δυνατόν περισσότερων δικαιούχων.

Τα στοιχεία είναι εντυπωσιακά. Εντάχθηκαν περισσότερα από 300.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα και ρυθμίστηκαν χρέη ύψους 4 δις. Ευρώ περίπου προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ενώ ήδη έχουν εισπραχθεί πάνω από 200 εκ. ευρώ.
 
Τέλος τονίζεται ότι η διαδικασία ρύθμισης για οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από την ρύθμιση χρεών προς τη φορολογική διοίκηση.

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/46203