2242.5-1.11/81295/2018 Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πλοιάρχων Μεσογειακών και Τουριστικών Επιβατηγών Πλοίων, έτους 2018

Αριθμ. 2242.5-1.11/81295/ 2018

(ΦΕΚ Β’ 4986/08.11.2018)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 1 παρ. 1 και 2 και του άρθρου 5 παρ. 1 εδάφιο πρώτο του α.ν. 3276/1944 «Περί Συλλογικών Συμβάσεων εν τη Ναυτική Εργασία» (Α΄ 24), όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα,

β) του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), όπως ισχύει.

γ) του Π.Δ. 152/2003 «Περί οργάνωσης του χρόνου εργασίας των ναυτικών, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 1999/63/ΕΚ και 1999/95/ΕΚ» (Α΄ 124), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 171/2014 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2009/13/ΕΚ (L 124) και 2013/54/ΕΕ (L 329)» (Α΄ 268),

δ) των άρθρων 1, 4 και 5 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102),

ε) του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής…… Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114),

στ) του Π.Δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26),

ζ) του Π.Δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160),

η) της αριθμ. Υ 64/2018 απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Νεκτάριο Σαντορινιό» (Β΄ 3986).

2. Την αριθμ. 3522.2/09/2014/29.4.2014 εγκύκλιο Δ.Ν.ΕΡ. 2ο (ΑΔΑ: ΒΙΦΘΟΠ-2ΒΨ).

3. Το αριθμ. 386-99/10-10-2018 κοινό έγγραφο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας και της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Πάσης Τάξεως, με το οποίο υποβλήθηκε για κύρωση η από 04-09-2018 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Πλοιάρχων Μεσογειακών και Τουριστικών Επιβατηγών Πλοίων, έτους 2018.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Την κύρωση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πλοιάρχων Μεσογειακών και Τουριστικών Επιβατηγών Πλοίων, έτους 2018, το κείμενο της οποίας υπογράφηκε την 04-09-2018 από τους νόμιμους εκπροσώπους του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας και της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Πάσης Τάξεως, έτους 2018, εκτός από το άρθρο 15 αυτής (Δικαίωμα επιλογής Πλοιάρχου), το οποίο αντίκειται στην κείμενη νομοθεσία. Επιπρόσθετα, κυρώνονται ως εξής:

α. το άρθρο 12 β (Επιβατηγά Οχηματαγωγά πλοία γραμμής Ελλάδας Ιταλίας), υπό τον όρο της κατάλληλης ρύθμισης για την εφαρμογή αυτού θεμάτων ασφαλιστικής φύσης,

β. οι όροι της Συλλογικής Σύμβασης που αναφέρονται σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης στο μέτρο που δεν αντίκεινται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που διέπει τα θέματα αυτά.

2. Η ισχύς της Συλλογικής Σύμβασης, η οποία κυρώνεται με την απόφαση αυτή αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2018 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2018.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

Εν Πειραιεί σήμερον την 04-09-2018, οι υπογεγραμμένοι αφενός Μιχάλης Σακέλλης Πρόεδρος και Αδαμάντιος Κρασανάκης Γενικός Γραμματέας της ενταύθα εδρευούσης Επαγγελματικής Οργάνωσης «Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ)» ειδικώς εξουσιοδοτημένος προς τούτο και αφετέρου ο Εμμανουήλ Τσικαλάκης εκπροσωπών νομίμως εν προκειμένω την εν Πειραιεί εδρεύουσα αναγνωρισμένη Επαγγελματική οργάνωση «Πανελλήνιος Ένωσις Πλοιάρχων Ε.Ν. Πάσης Τάξεως» και ειδικώς εξουσιοδοτημένος προς τούτο, συνελθόντες σήμερον είς Πειραιά για να ορίσουμε τον μισθό τις ειδικές αμοιβές και λοιπούς όρους εργασίας των Πλοιάρχων των Μεσογειακών Επιβατηγών Τουριστικών Πλοίων, απεφασίσαμεν κοινή αμφοτέρων συμφωνία τα επόμενα.

Άρθρο 1

1. Η παρούσα Συλλογική Σύμβαση ισχύει επί των:

α. Επιβατηγών Μεσογειακών Πλοίων τα οποία εκτελούν πλόες στον Μεσογειακό χώρο, περιλαμβανομένου εις τούτον και του Ευξείνου Πόντου και μη δρομολογημένων κατά τας περί ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών διατάξεις και

β. Επιβατηγών Τουριστικών Πλοίων τα οποία εκτελούν τουριστικούς πλόες εντός και εκτός του Μεσογειακού χώρου

2. Το μισθολόγιο καθώς και οι πάσης φύσεως αποδοχές των επί των ανωτέρω επιβατηγών πλοίων εργαζομένων Πλοιάρχων καθορίζονται σε ευρώ.

3. Οι πάσης φύσεως καταβολές προς τους Πλοιάρχους θα καλύπτονται εκ μέρους της εφοπλιστικής επιχειρήσεως δι’αντιστοιχων βεβαιώσεων εκχωρήσεως του ισόποσου συναλλάγματος, διατηρουμένων εκ παραλλήλου όλων των υπέρ των Πλοιάρχων εκ μέρους της πολιτείας υφισταμένων μέχρι σήμερον συναλλαγματικών διευκολύνσεων.

Άρθρο 2
Μισθός Ενεργείας

1. α) Ο μηνιαίος μισθός ενεργείας και πάσης φύσεως επιδόματα που προβλέπονται από την προηγούμενη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με το αριθμ. 2242.5-1.1177057/ 2017, ΦΕΚ 3919/Β/07-11-2017 αυξήθηκαν κατά ποσοστό 2% για την χρονική περίοδο από 01-01-2018 μέχρι 31-12-2018 στο ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (2.964,33).

β. Ο Ύπαρχος, κάτοχος διπλώματος Α΄ τάξεως, που υπηρετεί στην κατηγορία των εν λόγω πλοίων λαμβάνει μηνιαίο επίδομα από 01-01-2018 έως 31-12-2018 το ποσό των εκατόν σαράντα πέντε ευρώ και δέκα λεπτών (145,11) πλέον του επιδόματος Υπάρχου του αναφερομένου εις το άρθρο 5 παρ. 2 της Γενικής Συλλογικής Συμβάσεως Τουριστικών Μεσογειακών Πλοίων, που υπεγράφη μεταξύ του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας και της ΠΝΟ.

γ .Οι συνολικές αποδοχές του Πλοιάρχου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις συνολικές αποδοχές των λοιπών μελών του πληρώματος που προβλέπονται από την παρούσα Συλλογική Σύμβαση και την γενική Συλλογική Σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ του Σ.Ε.Ε.Ν. και της Π.Ν.Ο. αλλ’ ανώτερες τούτων τουλάχιστον κατά τέσσερα ευρώ και δύο λεπτά (4,02) μηνιαίως της διαφοράς αυτής λογιζομένης ως ειδικού επιδόματος.

δ. Οι συνολικές αποδοχές του Υπάρχου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις συνολικές αποδοχές των Προϊσταμένων των λοιπών ειδικοτήτων.

Άρθρο 3

α. Διά τις τυχόν διανυόμενες εν πλω και εν λιμένι Κυριακές καταβάλλεται στον Πλοίαρχο ιδιαίτερη αμοιβή υπό τύπον επιδόματος, ανερχόμενη σε ποσοστό 22% επί του μισθού ενεργείας του άρθρου 2 παρ. 1α της παρούσης.

β. Στον Πλοίαρχο καταβάλλεται δι’έκαστον διανυόμενον εν πλω και εν λιμένι Σάββατον ένα πλήρες ημερομίσθιον ίσον προς το 1/22 του μηνιαίου μισθού ενεργείας του άρθρου 2 παραγρ. 1α της παρούσης.

γ. Στο Πλοίαρχο καταβάλλεται ένα πλήρες ημερομίσθιο δι’ εκάστη αργία διανυομένην εν πλώ ή εν λιμένι ίσον προς το 1/22 του μηνιαίου μισθού ενεργείας του άρθρου 2 παραγρ. 1α της παρούσης.

δ. Στον Πλοίαρχο παρέχεται σαν επίδομα παραστάσεως από 01-012018 έως 31-12-2018 το ποσό των διακοσίων ενενήντα ευρώ και πενήντα ενός λεπτών (290,51). ε. Οι ημέρες αργιών εν πλω και εν λιμένι που ορίζονται από την Γενική Συλλογική Σύμβαση εργασίας μεταξύ της ΠΝΟ και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας ισχύουν και για τους Πλοιάρχους.

Άρθρο 4
Χαρακτηρισμός του ναυτικού επαγγέλματος

Συμφωνείται ο χαρακτηρισμός του ναυτικού επαγγέλματος ως βαρέως και ανθυγιεινού υπό τη προϋπόθεση ότι ο χαρακτηρισμός αυτός δεν θα έχει ουδεμία οικονομική επιβάρυνση για την εργοδοσία, πλην μηνιαίου επιδόματος από 01-01-2018 έως 31-12-2018 το ποσόν των είκοσι ενός ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (21.65) χορηγουμένων στον Πλοίαρχο.

Άρθρο 5

α. Σε περίπτωση ναυαγίου, ασχέτως των άλλων αποζημιώσεων των οποίων δικαιούται συμφώνως προς τους κείμενους νόμους, παρέχεται στον Πλοίαρχο και ειδική αποζημίωση καθοριζόμενη από 01-012018 έως 31-12-2018 στο ποσόν των χιλίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (1084,85).

β. Στον Πλοίαρχο παρέχονται επίσης έξοδα λιμένος για όσες ημέρες το πλοίο παραμένει στο λιμάνι, προς κάλυψη δαπανών που αφορούν το πλοίο, καθώς και τα μικροέξοδα τα σχετικά με την εξυπηρέτηση του πλοίου επί αποδόσει λογαριασμού.

γ. Στον Πλοίαρχο Ε/Γ-Ο/Γ (εφόσον το πλοίο μεταφέρει οχήματα), καταβάλλεται μηνιαίως (ως επίδομα) από 01-01-2018 έως 31-12-2018 το ποσόν των εκατόν σαράντα πέντε ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (145,77).

Άρθρο 6

α. Ο μισθός ασθενείας ορίζεται σε κάθε περίπτωση ίσος με τον κατά το άρθρο 2 παραγρ. 1α της παρούσης μισθό ενεργείας, σε περίπτωση δε νοσηλείας εκτός νοσοκομείου ή κλινικής καταβάλλεται και το αντίτιμο τροφής.

β. Στον Πλοίαρχο ο οποίος υφίσταται χειρουργική επέμβαση ή τραυματισμό στο πλοίο και δεν καθίσταται ανίκανος προς εργασία και του οποίου η θεραπεία δεν παρατείνεται πέραν των τεσσάρων μηνών καταβάλλεται ολόκληρος ο μισθός ενεργείας του άρθρου 2 παρ. 1α της παρούσης.

γ. Ο μεταβαίνων να συναντήσει το πλοίο προς ανάληψη της διοικήσεώς του ως Πλοίαρχος, εάν υποστεί ατύχημα τυγχάνει της αυτής προστασίας της οποίας τυγχάνει και εν τη υπηρεσία του πλοίου.

δ. Ο Πλοίαρχος δικαιούται νοσηλείας στη Α΄ θέση νοσοκομείου ή κλινικής.

Άρθρο 7

Στον Πλοίαρχο παρέχεται για κάθε τουριστική περίοδο μια χειμερινή και δύο θερινές στολές. Οι στολές αυτές θα ανήκουν κατά κυριότητα στον Πλοίαρχο μετά τη λήξη της τουριστικής περιόδου.

Άρθρο 8
Μισθός παροπλισμού

Σε περίπτωση παροπλισμού του πλοίου, ο μηνιαίος μισθός του Πλοιάρχου από της ημέρας του παροπλισμού και μέχρι συμπληρώσεως εννεαμήνου κατ’ ανώτατον όριον χρονικού διαστήματος εντός του αυτού ημερολογιακού έτους ορίζεται είς 80% επί του μισθού ενεργείας του άρθρου 2 παραγρ. 1α της παρούσης.

Σε περίπτωση που συμφωνηθεί μεταξύ ΠΝΟ και ΣΕΕΝ κάτι το καλύτερο σχετικώς με την υποχρέωση εννεαμήνου επανδρώσεως του πλοίου, τούτο θα ισχύει και για τον Πλοίαρχο.

Άρθρο 9
Αντίτιμο Τροφής

Το ημερήσιο αντίτιμον τροφής του Πλοιάρχου και εις όσας περιπτώσεις δικαιούται τούτο καθορίζεται από 01-01-2018 έως 31-12-2018 στο ποσό των δεκαέξι ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (16,25).

Άρθρο 10
Αποζημίωση

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία ο ναυτικός δικαιούται αποζημιώσεως θα καταβάλλεται τοιαύτη και στον Πλοίαρχο.

Άρθρο 11
Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα

Τα δώρα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, αντιπροσωπεύοντα αποδοχές τεσσαράκοντα πέντε (45) ημερών, καταργήθηκαν από 01-01-1982, ενσωματωθέντα στην κανονική άδεια, η οποία πλέον συνίσταται είς ενενήντα έξι (96) ημέρας ετησίως και υπολογίζεται κατά τα ειδικότερον καθοριζόμενα στο άρθρο 8 της μεταξύ ΠΝΟ και Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας Συλλογικής Συμβάσεως.

Άρθρο 12
Άδεια

1. Ο Πλοίαρχος δικαιούται πέραν των μέχρι σήμερον χορηγουμένων (50) πενήντα ημερών ετησίας άδειας και ετέρων (46) σαράντα έξι ημερών προς τις οποίες συμψηφίσθηκαν από 01-01-1982 και εφεξής τα υπό του άρθρου 11 της από 01-01-1982 Σ.Σ. προβλεπόμενα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα της ετήσιας αδείας ανερχομένης ούτω εις (96) ενενήντα έξι ημέρας, υπολογιζομένης εις (8) οκτώ ημέρας διά κάθε μήνα υπηρεσίας, διά δε τις τυχόν ολιγότερες του μηνός ημέρες το αντίστοιχον κλάσμα.

Η άδεια αυτή λογίζεται ως συντάξιμος χρόνος.

2. Κατά τις ημέρες της αδείας του ο Πλοίαρχος δικαιούται του αναλογούντος σ’ αυτές μισθού ενεργείας του άρθρου 2 παραγρ. 1α της παρούσης, προσαυξημένου με το εξ 22% επίδομα Κυριακών και το αντίτιμον τροφής είς πάσαν περίπτωσιν ως και τα ειδικά επιδόματα του άρθρου 3 της παρούσης Συλλογικής Σύμβασης. Ο τρόπος υπολογισμού των εν λόγω επιδoμάτων του άρθρου 3 θα γίνεται σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 8 περί αδειών της Σ.Σ.Ε. πληρωμάτων. Το ημερομίσθιο για τον υπολογισμό της αδείας καθορίζεται στο 1/22 του μηνιαίου μισθού ενεργείας του άρθρου 2 παραγρ. 1α της παρούσης.

3. Η άδεια αυτή παρέχεται στον Πλοίαρχο εφ’ όσον το επιτρέπουν οι ανάγκες του πλοίου κατ’ αμοιβαία συνεννόησιν μετά του πλοιοκτήτου, δύναται δε να χορηγείται και κατά την παραμονή του πλοίου στο λιμάνι επί επταήμερον, όπως και δι‘ επισκευάς, ετησίαν επιθεώρησιν κ.λπ. Αι ημέραι κατάπλου και απόπλου δεν λογίζονται ως ημέρες αδείας αλλά ως ημέρες εργασίας.

Σε κάθε άλλη περίπτωση η χορηγουμένη άδεια δεν είναι δυνατόν να δοθεί διά χρονικόν διάστημα μικρότερον των επτά ημερών.

Για κάθε άλλη περίπτωση που δεν καλύπτεται από τα προαναφερόμενα θα ισχύσουν τα προβλεπόμενα από τη Γενική Συλλογική Σύμβαση μεταξύ ΣΕΕΝ και ΠΝΟ.

Άρθρο 12 β
Eπιβατηγά – Οχηματαγωγά πλοία γραμμής Ελλάδας Ιταλίας

Στις δρομολογιακές γραμμές όλων των Ε/Γ πλοίων Ελλάδας Ιταλίας, θα χορηγείται στον Πλοίαρχο μια επιπλέον μέρα ασφάλισης ανά μήνα σαν αντιστάθμισμα για την μη χορηγηθείσα διανυκτέρευση μιας μέρας κάθε μήνα και μέχρι του συνόλου των δέκα (10) ανά έτος.

Άρθρο 13
Έναρξη καταβολής μισθού

1. Σε περίπτωση που ο Πλοίαρχος θα ταξιδεύσει για να συναντήσει το πλοίο για την διακυβέρνηση του οποίου προσελήφθη, δικαιούται τον μισθό ενεργείας της παρ. 1α του άρθρου 2 της παρούσης από της ημέρας αναχωρήσεως για το ταξίδι αυτό.

2. Τα υπό των άρθρων 3 και 4 της παρούσης προβλεπόμενα επιδόματα παρέχονται από της ημέρας ναυτολογήσεως του Πλοιάρχου.

Άρθρο 14
Επίλυση Διαφορών

Κάθε διαφορά που προκύπτει περί την εφαρμογή και ερμηνεία των όρων της παρούσης Συλλογικής Συμβάσεως επιλύεται διαιτητικώς σύμφωνα προς τα καθοριζόμενα στο άρθρο 30 της Συλλογικής Συμβάσεως της υπογραφείσης μεταξύ του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας και της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας.

Άρθρο 15
Δικαίωμα επιλογής Πλοιάρχου

Οι Πλοίαρχοι που αφορά η παρούσα Συλλογική Σύμβαση προσλαμβάνονται εκ των τακτικών μελών της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Ε.Ν. πάσης τάξεως κατ’ απόλυτον εκλογήν του πλοιοκτήτου.

Άρθρο 16

Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούμε να επιτρέπεται η πρόσληψη σπουδαστών κυρίως της ναυτικής εκπαίδευσης (ΑΕΝ, ΤΕΧΝ. ΛΥΚΕΙΑ, ΛΥΚΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ και αντίστοιχες Ναυτικές Σχολές του εξωτερικού) ανεξάρτητα περιορισμού (υφισταμένης νομοθεσίας) ως προς τον αριθμό των σπουδαστών.

Η πρόσληψη από τον πλοιοκτήτη θα γίνεται με την ειδικότητα του εκπαιδευόμενου και θα είναι υποχρεωμένος ( ο πλοιοκτήτης) να καταβάλλει τα έξοδα μετάβασης και παλιννόστησης, την ενδιαίτηση γενικά καθώς και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του εκπαιδευόμενου κατά το διάστημα της υπηρεσίας του στο πλοίο μόνο.

Ο μισθός του εκπαιδευόμενου θα συμφωνείται κατά ελευθέραν συμφωνίαν και δεν θα υπερβαίνει οπωσδήποτε το μισθό του Δοκ. Πλοιάρχου.

Άρθρο 17

Στον Πλοίαρχο καταβάλλεται ειδικόν επίδομα από 01-01-2018 έως 31-12-2018 το ποσόν των εβδομήντα ενός ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (71,96) όταν το πλοίο διέλθει τις Μεγάλες Λίμνες Καναδά, την Διώρυγα του Σουέζ και την Διώρυγα του Παναμά (PANAMA CANAL). Το εν λόγω επίδομα καταβάλλεται άπαξ και για την πρώτη και μόνο διέλευση ανεξαρτήτως των τυχόν επακολουθησομένων εντός τριάκοντα ημερών, άλλων διελεύσεων.

Άρθρο 18
Εισφορές υπέρ της Εστίας Ναυτικών

1. Η μηνιαία εισφορά των πλοιοκτητών και των ναυτικών υπέρ της Εστίας Ναυτικών καθορίζονται από τις διατάξεις των εδαφίων α’ και β’ παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.δ. 92 (ΦΕΚ 169/1973) ως ετροποποιήθησαν με το άρθρο 22 του ν. 1085/1980.

2. Οι ανωτέρω εισφορές υπολογίζονται επί του υπό των Συλλογικών Συμβάσεων καθοριζομένου μηνιαίου μισθού ενεργείας του άρθρου 2 παραγρ. 1α της παρούσης και δεν επεκτείνονται στα πάσης φύσεως επιδόματα, στην αποζημίωση λόγω καταγγελίας της συμβάσεως ναυτολογήσεως, ναυαγίου, αδείας, ασθενείας ή εργατικών ατυχημάτων.

Άρθρο 19
Οικογενειακά Επιδόματα

Οι πλοιοκτήτες περί ών η παρούσα συλλογική σύμβαση, καταβάλλουν ποσοστό 2% μη δυνάμενο να αυξηθεί περαιτέρω, συμφώνως προς το άρθρο 25 του ν. 1085/1980, εισπραττόμενον υπό του ΝΑΤ, με σκοπό τη χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων στους Έλληνες ναυτικούς. Το ανωτέρω ποσοστό ομού μετά του εξ ενός επί τοις εκατόν (1%) ποσοστού συμμετοχής του ναυτικού υπολογίζεται επί των υποκειμένων εις εισφοράν υπέρ του ΝΑΤ αποδοχών των ναυτικών.

Άρθρο 20
Επικουρική Ασφάλιση

Οι πλοιοκτήτες περί των οποίων η παρούσα Συλλογική Σύμβαση καταβάλλουν ποσοστό εκ δύο τοις εκατό (2%) και ήδη μετά την ψήφιση των ν. 4052/2012, ν. 4336/2015, ν. 4387/2016, ποσοστό εκ τρία και μισό τοις εκατό (3,5%), όπως εξειδικεύεται χρονικά στο άρθρο 97 του ν. 4387/2016, μη δυνάμενο ν’ αυξηθεί περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρον 28 του ν. 1220/1981, εισπραττόμενο υπό του ΝΑΤ με σκοπό την παροχή στους Έλληνες Ναυτικούς επικουρικής σύνταξης. Το ανωτέρω ποσοστό μαζί με το ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) και ήδη μετά την ψήφιση των ν. 4052/2012, ν. 4336/2015, ν. 4387/2016, τρία και μισό τοις εκατό (3,5%) όπως εξειδικεύεται χρονικά στο άρθρο 97 του ν. 4387/2016 ποσοστό συμμετοχής του ναυτικού υπολογίζεται επί των υποκειμένων σε εισφορά υπέρ του ΝΑΤ αποδοχών των ναυτικών.

Άρθρο 21
Έναρξης Λήξις ισχύος

α. Η ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσης συλλογικής συμβάσεως ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2018 και λήξεως η 31η Δεκεμβρίου 2018.

β Κατά το διάστημα της ισχύος της Σ.Σ. δύναται να τροποποιηθεί αυτή μόνο κατόπιν κοινής εγγράφου συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών. Πέραν των ανωτέρω, κατά τα λοιπά μη προβλεπόμενα υπό της παρούσης ισχύει ότι και στη Γενική Συλλογική Σύμβαση εργασίας στα Επιβατηγά-Μεσογειακά Τουριστικά πλοία μεταξύ ΣΕΕΝ και ΠΝΟ.

γ. Η παρούσα Συλλογική Σύμβαση συντάχθηκε σε τρία πρωτότυπα εκ των οποίων από ένα αντίτυπο έλαβαν τα συμβαλλόμενα μέρη, το δε τρίτο θέλει κατατεθεί στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προς κύρωση, υπογράφεται δε ως έπεται.

Οι Συμβαλλόμενοι

Για τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας

Ο Πρόεδρος
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΑΚΕΛΛΗΣ

Ο Γενικός Γραμματέας
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ

Για την Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Ε.Ν. Πάσης Τάξεως

Ο Πρόεδρος
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ

Η απόφαση αυτή με το κείμενο της κυρούμενης Συλλογικής Σύμβασης να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 2 Νοεμβρίου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/37143