100 ευρώ το πρόστιμο εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης εισοδήματος με μείωση του χρεωστικού υπολοίπου.

 

 

Με πρόσφατη απόφασή της η Δ.Ε.Δ. απεφάνθη ότι στις περιπτώσεις υποβολής τροποποιητικής δήλωσης με την οποία μειώνεται το αρχικό χρεωστικό υπόλοιπο, το πρόστιμο που επιβάλλεται είναι αυτό της παραγράφου 2α του άρθρου 54 του ΚΦΔ  (100,00 ευρώ ) και όχι το πρόστιμο της περίπτωσης 2γ του ιδίου άρθρου (250,00 ευρώ) .
Ο κόμβος κάθε χρόνο στα σχετικά άρθρα που δημοσιεύει με σκοπό να υπενθυμίσει στους συναδέλφους τα πρόστιμα που ισχύουν τόσο στις αρχικές αλλά και στις τροποποιητικές δηλώσεις, είχε επισημάνει τη πρακτική αυτή που ακολουθούσαν οι Δ.Ο.Υ. μετά από προφορικές οδηγίες της διοίκησης.  [Δείτε το σχετικό άρθρο του 2018 – Πρόστιμα εκπρόθεσμων αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων εισοδήματος φορολογικού έτους 2018]
Ιστορικό
Σε βάρος φορολογούμενου επιβλήθηκε πρόστιμο ποσού 250,00 € καθόσον υπέβαλε ηλεκτρονικά εκπρόθεσμα στις 15.09.2015 τροποποιητικής δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2014.

Ο φορολογούμενος άσκησε ενδικοφανή προσφυγή, και ζήτησε την ακύρωση η τροποποίηση του επιβληθέντος προστίμου του άρθρου 54 του ν. 4174/2013,ισχυριζόμενος ότι:

– Υπέβαλλε την τροποποιητική διότι εκ παραδρομής δεν είχε συνυποβάλλει με την αρχική δήλωση (ιατρικές υπηρεσίες) ύψους 400,00€.

– Με την τροποποιητική δήλωση μειώθηκε ελάχιστα το χρεωστικό ποσό κατά 32,85€, ποσό δυσανάλογο με το επιβληθέν πρόστιμο σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής διοίκησης.

Τα αιτιολογικά της Δ.Ε.Δ. :
Επειδή, κατά το αληθές νόημά της, η έννοια της τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος καταλαμβάνει την τροποποίηση στοιχείων που άπτονται άμεσα της φορολογητέας ύλης. Τούτο διευκρινίζεται και από τη με αριθ. πρωτοκόλλου Δ12Α 1164337 ΕΞ 2014 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία «3. . .. τροποποιητικές δηλώσεις πρέπει να υποβάλλονται όταν γίνεται μεταβολή στη δηλούμενη φορολογητέα ύλη ή δηλώνεται νέα φορολογητέα ύλη ή τροποποιούνται ή συμπληρώνονται ουσιαστικά στοιχεία της δήλωσης, σύμφωνα με την οικεία απόφαση που καθιερώνει τον τύπο και το περιεχόμενό της. 4. Όμως, δεν απαιτείται η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης όταν στα πλαίσια και κατά τη διάρκεια του διενεργούμενου ελέγχου παρέχονται από τον φορολογούμενο διευκρινίσεις ή προσκομίζονται από τον φορολογούμενο υποστηρικτικά έγγραφα ή άλλα στοιχεία ή υποβάλλονται έγγραφα τα οποία παραλαμβάνει η φορολογική αρχή με απλή αίτηση του φορολογούμενου».

Επειδή στην ως άνω ερμηνεία του περιεχομένου της τροποποιητικής δήλωσης συνηγορεί και η υπ’ αριθ. 14/2016 Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ , η οποία έγινε αποδεκτή από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με την ΠΟΛ.1114/2016 «Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4174/2013 (Κ. Φ. Δ.)» και στην οποία υπογραμμίζεται ότι στην έννοια της προβλεπόμενης κατ’ άρθρο 19 του ν. 4174/2013 τροποποιητικής δήλωσης στεγάζεται πλέον τόσο η υπό την ισχύ της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ν. 2238/1994 συμπληρωματική δήλωση, με την οποία ο φορολογούμενος επαύξανε τις φορολογικές υποχρεώσεις του, όσο και η κατά την παραγράφου 4 του άρθρου 61 του ίδιου νόμου ανακλητική δήλωση, με την οποία ο φορολογούμενος απέβλεπε στη μείωση των υποχρεώσεών του που προέκυπταν από την αρχική του δήλωση. Αμφότερες δε οι κατηγορίες αυτές δηλώσεων (συμπληρωματική και ανακλητική) συνδέονταν, υπό το καθεστώς του ν.2238/1994, με την επαύξηση ή μείωση της φορολογητέας ύλης και όχι με την τροποποίηση λοιπών πληροφοριακών στοιχείων της δήλωσης, με την οποία, μάλιστα, δεν παραβιάζεται καμία φορολογική διάταξη.

Επιπλέον η ως άνω Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ., με αριθ. 14/2016 γνωμοδοτεί «ως προς την υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων μετά την πενταετή παραγραφή. Απάντηση στο εάν οι τροποποιητικές δηλώσεις θεωρούνται νέα στοιχεία για επανέλεγχο….»

Επειδή, ο προσφεύγων υπέβαλλε ηλεκτρονικά τη με αριθμό /2015 αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 εμπρόθεσμα, κατά την εκκαθάριση της οποίας προέκυψε (χρεωστικό) ποσό πληρωμής 430,32€ (πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου με αριθ. ειδοποίησης /19.08.2015)

Εν συνεχεία υπέβαλλε την από 15.09.2015 και με αρ τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014, τροποποιώντας στοιχεία που άπτονται της φορολογητέας ύλης καθότι πρόσθεσε στον κωδ. 051 του εντύπου Ε1 (έξοδα ιατρικής ,φαρμακευτικής περίθαλψης -αρ.72 Κ.Φ.Ε) το ποσό 400,00€ (υπ’ αριθ …/2014 Α.Π.Υ), κατά την εκκαθάριση της οποίας προέκυψε χρεωστικό 397,47€ (πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου με αριθ. ειδοποίησης… /2015)

Επειδή στην υπό κρίση περίπτωση με την υποβολή της εν λόγω τροποποιητικής Δήλωσης Φόρου Εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2014, ο προσφεύγων προέβη σε μεταβολή του κωδ. 051 της αρχικώς υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και συγκεκριμένα το ποσό από 490,00 € που ήταν αρχικά μεταβλήθηκε σε 890,00€, εκδόθηκε η με αριθ. ειδοπ. /2019 Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού φόρου με την οποία δεν προέκυψε φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου (αρχικό χρεωστικό: 430,32 € και τελικό χρεωστικό: 397,47 €)

Συνεπώς, η εν λόγω παράβαση επισύρει το πρόστιμο του άρθρου 54§1α και §2α του ν.4174/2013 ύψους 100,00 €.

ΒΑΣΕΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
Πρόστιμο άρθ. 54 παρ. 2γ’ του ν. 4174/2013
ΒΑΣΕΙ ΔΕΔ
Πρόστιμο άρθ. 54 παρ. 2α του ν. 4174/2013
250,00 € 100,00 €