Προωθείται ρύθμιση οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων προς τους ΟΤΑ α’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών

Σε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή απάντησε ο Υπουργός Εσωτερικών σχετικά με το θέμα της ρύθμισης οφειλών.

Στο έγγραφο που κατατέθηκε στη Βουλή αναφέρεται ότι “το Υπουργείο Εσωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη τη δυσμενή σημερινή οικονομική συγκυρία, προωθεί τροπολογία με την οποία θα δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών (από τέλη, φόρους, δικαιώματα, εισφορές, καθώς και από τις προσαυξήσεις, τους τόκους και πρόστιμα αυτών) φυσικών και νομικών προσώπων προς τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών.

Με την εν λόγω τροπολογία, θα δοθεί η δυνατότητα αφενός στα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα να ανταποκριθούν σε χρονίζουσες οικονομικές τους υποχρεώσεις με τρόπο που να επαναφέρει την κανονικότητα στον οικονομικό τους προγραμματισμό και να τους επιτρέπει να ανακτήσουν τη συνέπεια στην εξόφληση των σχετικών τους οφειλών και αφετέρου στους ίδιους τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, να αυξήσουν σημαντικά τη ροή των εσόδων τους και να εισπράξουν απαιτήσεις που επί μακρό χρόνο δεν εξυπηρετούνταν.”

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/44519