Νέο καθεστώς ενισχύσεων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή

Μια νέα τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016). Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.»

Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας:

Επαναφέρονται καταργούμενες διατάξεις σχετικές με τη θέσπιση ενός καθεστώτος ενίσχυσης των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:
α. Καθορίζονται:
– οι δικαιούχοι των ενισχύσεων που προβλέπονται στο άρθρο 2 του Παραρτήματος I του Κανονισμού (EE) αριθ.651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014,
– τα είδη των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ανωτέρω καθεστώς,
– οι επιλέξιμες δαπάνες,
– τα είδη των ενισχύσεων (κίνητρα φορολογικής απαλλαγής, επιχορήγησης, επιδότησης του κόστους της δημιουργημένης απασχόλησης κ.λπ.),
– η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των ανωτέρω επενδυτικών σχεδίων.
β. Παρέχεται δυνατότητα σε εταιρείες που θα υποβάλουν αίτηση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης έως και 28.6.2019 να έχουν αναπτύξει νέα δραστηριότητα πριν την υποβολή της αίτησης χορήγησης της ενίσχυσης και πάντως όχι πριν την 1-1-2019.

Διευκρινίζεται ότι, τα μηνιαία όρια των αποζημιώσεων των συμμετεχόντων στις διαδικασίες αξιολόγησης, ελέγχου και παρακολούθησης των επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών νόμων υπολογίζονται σωρευτικά σε ετήσια βάση και δεν δύναται να υπερβαίνουν το ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) ευρώ.

Παρέχεται η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου, κατά παρέκκλιση κείμενων διατάξεων (άρθρο 6 ν.2527/1997) μεταξύ των Επιμελητηρίων και του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (Ε.Κ.Τ.) με φυσικά πρόσωπα, για τη στελέχωση των Δομών Στήριξης Επιχειρήσεων των κατά τόπους Επιμελητηρίων. Οι εν λόγω συμβάσεις εξαιρούνται από την αναστολή των διορισμών και προσλήψεων του άρθρου 1 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Με την πρώτη προτεινόμενη διάταξη αντικαθίσταται το Κεφάλαιο ΙΑ’ «ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ – ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» του ν. 4399/2016 και τα άρθρα 59, 60 και 61 αυτού, θεσπίζοντας ένα νέο καθεστώς ενισχύσεων με σαφή προσανατολισμό στην ενίσχυση των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που αφορούν το σύνολο σχεδόν των τομέων της οικονομίας. Η διαφοροποίηση του καθεστώτος αυτού δεν περιορίζεται μόνο στους δικαιούχους των ενισχύσεων, ήτοι στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, αλλά επεκτείνεται σε μια σειρά ουσιαστικών αλλά και διαδικαστικών προϋποθέσεων και καινοτομιών που θα το καταστήσουν ελκυστικό στην επιχειρηματική κοινότητα.

Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες διατάξεις, που θα εξειδικευθούν περαιτέρω κατά την Προκήρυξη του καθεστώτος, οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, όπως προσδιορίζονται στο Παράρτημα του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού, ανεξαρτήτως του χρόνου σύστασής τους, θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια σε πολλούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας και για το σύνολο της χώρας και θα ενισχύονται με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής, καθώς και με κεφαλαιακά κίνητρα, ήτοι επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδοτήσεις μισθολογικού κόστους, προκειμένου να δοθούν κίνητρα και ώθηση για την ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας. Τα ποσοστά ενίσχυσης θα είναι τα ανώτατα που ορίζονται στο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για κάθε περιοχή της χώρας, ενώ προβλέπονται αυξημένα ποσοστά επιχορήγησης σε επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο άρθρο 12 του νόμου 4399/2016. Παράλληλα, το ανώτερο ποσό ενίσχυσης θα ανέρχεται στα τρία εκατομμύρια ευρώ. Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων θα είναι συγκριτική, ενώ και για την επιτάχυνση των διαδικασιών ο ενδιάμεσος έλεγχος θα είναι διοικητικός.

Με τα νέα άρθρα 6 και 7 που προστίθενται στον α.ν. 89/1967 με το άρθρο 39 του σχεδίου νόμου, δίνεται η δυνατότητα χορήγησης κάποιων μορφών ενίσχυσης σε εταιρείες που έχουν εγκαταστήσει ή θα εγκαταστήσουν στην Ελλάδα Μονάδες Παροχής Κοινών Υπηρεσιών ενδοομιλικά (προς τα Κεντρικά ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις) ή προς τρίτους, εφόσον αναπτύξουν στη χώρα νέα δραστηριότητα από την οποία θα δημιουργηθεί σημαντικός αριθμός νέων θέσεων απασχόλησης. Σκοπός της χορήγησης των ανωτέρω ενισχύσεων είναι η προσέλκυση στη χώρα του δυναμικά εξελισσόμενου παγκόσμια αυτού κλάδου, από τον οποίο μπορεί να προκύψει μεγάλος αριθμός νέων θέσεων εργασίας και άλλα πολλαπλασιαστικά οφέλη. Για την αποφυγή καταστρατήγησης του νόμου, έχει τεθεί ως προϋπόθεση ότι η εταιρεία στην οποία θα χορηγηθεί η ενίσχυση πρέπει να αναπτύσσει νέα δραστηριότητα που δεν ασκείτο από την ίδια ή άλλες εταιρείες του Ομίλου της στην Ελλάδα την τελευταία διετία πριν την υποβολή της αίτησης. Με τη δεύτερη προτεινόμενη διάταξη δίνεται η δυνατότητα χορήγησης των παραπάνω ενισχύσεων και σε εταιρείες που έχουν ξεκινήσει νέα δραστηριότητα πρόσφατα, ήτοι μετά την 1-1-2019, και ως εκ τούτου βρίσκονται σε αρχικό δοκιμαστικό στάδιο ανάπτυξης, προκειμένου να δοθεί και σε αυτές κίνητρο να παραμείνουν και να επεκτείνουν ουσιαστικά τη νέα δραστηριότητα στην Ελλάδα. Στην περίπτωση αυτή το αίτημα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο έως και τις 28-6-2019, και η δραστηριότητα για την οποία η εταιρεία θα αιτείται ενίσχυση δεν θα πρέπει να έχει ασκηθεί στην Ελλάδα από την ίδια ή άλλη εταιρεία του ομίλου στον οποίο ανήκει κατά το προηγούμενα δύο έτη, ήτοι από 1-1-2017 έως 31-12- 2018.

Με την τρίτη προτεινόμενη διάταξη αποσαφηνίζεται ότι τα μηνιαία όρια των αποζημιώσεων της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 5 της 26226/2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 117) υπολογίζονται σωρευτικά σε ετήσια βάση και όχι πέραν του ορίου των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4369/2016, προκειμένου να διευκολυνθεί ο ρυθμός υποβολής των εκθέσεων αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων, επ’ ωφελεία του βαθμού υλοποίησης των αναπτυξιακών νόμων.

Με την τέταρτη, πέμπτη και έκτη προτεινόμενη διάταξη διευκρινίζεται ότι όσον αφορά τις Δομές Στήριξης Επιχειρήσεων που δημιουργούνται με το άρθρο 56 του σχεδίου νόμου, η συναφής Δομή Στήριξης που δημιουργείται στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης θα παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις, ενώ επίσης διευκρινίζονται θέματα σχετικά με τη στελέχωση των δομών αυτών.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η παρ. 4 του άρθρου 36 του σχεδίου νόμου αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Το κεφάλαιο ΙΑ’ (άρθρα 59, 60 και 61) με τίτλο «ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ – ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» του ν. 4399/2016 αντικαθίστανται ως εξής:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Άρθρο 59
Δικαιούχοι, υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια και επιλέξιμες δαπάνες
1. Δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος είναι οι Πολύ μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 2 του Παραρτήματος I του Κανονισμού (EE) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014.
2. Τα είδη των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο παρόν ορίζονται με την απόφαση Προκήρυξης του καθεστώτος και επιλέγονται από τα σχέδια που αναφέρονται στο άρθρο 7.
3α. Τα υπαγόμενα στο παρόν επενδυτικά σχέδια ενισχύονται για το σύνολο των δαπανών του άρθρου 8.
β. Επιπλέον και συμπληρωματικά προς τις περιφερειακές ενισχύσεις της περίπτ.α’ μπορούν να ενισχυθούν και α) για τις δαπάνες των παρ. 1, 2, 6 και 10 του άρθρου 9 και β) για τις δαπάνες αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή/και παραγωγής θερμότητας/ψύξης από ΑΠΕ για ιδία χρήση της παρ. 8 του άρθρου 9.
γ. Τα επενδυτικά σχέδια συμπαραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ ενισχύονται μόνο για τις δαπάνες της παρ. 7 του άρθρου 9, τα επενδυτικά σχέδια Μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθμών,
Υβριδικών Σταθμών από ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ), τα επενδυτικά σχέδια παραγωγής βιοκαυσίμων και παραγωγής θερμότητας/ψύξης από ΑΠΕ ενισχύονται μόνο για τις δαπάνες της παρ. 8 του άρθρου 9 και τα επενδυτικά σχέδια αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης ενισχύονται μόνο για τις δαπάνες της παρ. 9 του άρθρου 9.

Άρθρο 60
Είδη, εντάσεις και ύψος ενισχύσεων
1. Τα υπαγόμενα στο παρόν επενδυτικά σχέδια ενισχύονται με τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, όπως αυτά ορίζονται στις περιπτώσεις α, β’, γ’ και δ’ της παρ. 1 του άρθρου 10 και με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 8.
2. Τα ποσοστά ενισχύσεων για το σύνολο των δαπανών του άρθρου 8 χορηγούνται με βάση τα ανώτατα ποσοστά του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 11 και για τις δαπάνες των περιπτ. β’ και γ’ της παρ. 3 του άρθρου 59 με βάση τα ανώτατα ποσοστά ενίσχυσης, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 11.
3. Το ποσοστό της επιχορήγησης για το παρόν καθεστώς ενισχύσεων ορίζεται στο εβδομήντα τοις εκατό (70%) της ανώτατης επιτρεπόμενης έντασης ενίσχυσης, εξαιρουμένων των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 12, για τα οποία το ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται στο εκατό τοις εκατό (100%). Το ποσοστό ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης παρέχεται στο 100% της ανώτατης επιτρεπόμενης έντασης ενίσχυσης για το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο παρόν καθεστώς.
4. Το συνολικό ύφος ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στην παρ. 3 του άρθρου 11.

Άρθρο 61
Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου
Τα επενδυτικά σχέδια του παρόντος αξιολογούνται με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14. Στα επενδυτικά σχέδια θα διενεργείται διοικητικός ενδιάμεσος έλεγχος και επιτόπιος τελικός έλεγχος, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16.»
2. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του νέου άρθρου 6 του α.ν. 89/1967, όπως προστίθενται με το άρθρο 39 του σχεδίου νόμου, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, εταιρείες που θα υποβάλουν αίτηση έως και 28-6-2019, δύνανται να έχουν αναπτύξει τη νέα δραστηριότητα, πριν την υποβολή της αίτησης χορήγησης της ενίσχυσης

2. Τα Ταμεία Συμμετοχών μπορούν να ιδρύουν και να συμμετέχουν σε άλλα ειδικότερα ταμεία συμμετοχών (εφεξής «Ταμεία» – Funds), για την επίτευξη επιμέρους στόχων σε κλαδικό, περιφερειακό ή και εθνικό επίπεδο. Τα ειδικότερα αυτά Ταμεία έχουν τη νομική μορφή αμοιβαίων κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών του άρθρου 7 του Ν. 2992/2002 (Α’ 54) ή οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων.
3. Όλα τα ανωτέρω ταμεία θα επιδιώκουν μόχλευση των κεφαλαίων τους με περαιτέρω επενδυτική συμμετοχή, με απώτερο στόχο το μέγιστο αναπτυξιακό αποτέλεσμα.
4. Με τη χρηματοδότηση των ανωτέρω ταμείων επιδιώκονται ενδεικτικά τα εξής:
α) η δημιουργία νέων και η μεγέθυνση υφισταμένων επιχειρήσεων, ιδίως εκείνων, οι οποίες δίνουν έμφαση στη καινοτομία και στην απασχόληση, έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό και παρουσιάζουν δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης,
3) η αναδιάρθρωση βιώσιμων επιχειρήσεων,
γ) η ανάπτυξη της αγοράς κεφαλαίων για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις,
δ) η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και όσων απασχολούν από 250 έως 500 εργαζόμενους.

Άρθρο 60
Είδη ενισχύσεων
1. Η δημόσια χρηματοδότηση μέσω των ανωτέρω ταμείων παρέχεται προς ανεξάρτητους ιδιώτες επενδυτές, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στις περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 21 Γ.Α.Κ. ενισχύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, ήτοι:
α) ίδια κεφάλαια ή οιονεί ίδια κεφάλαια ή επενδυτική χορηγία για την παροχή επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου άμεσα ή έμμεσα σε επιλέξιμες επιχειρήσεις,
β) δάνεια για την παροχή επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου άμεσα ή έμμεσα σε επιλέξιμες επιχειρήσεις.
2. Οι ενισχύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου προς τις επιλέξιμες επιχειρήσεις μπορούν να λαμβάνουν τη μορφή επενδύσεων ιδίων ή οιονεί ιδίων κεφαλαίων, δανείων ή συνδυασμού αυτών, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 21 Γ.Α.Κ..

Άρθρο 61
Διαχείριση και εποπτεία
1. Η διαχείριση των ταμείων του άρθρου 59 μπορεί να ανατίθεται σε ανώνυμες εταιρίες διαχείρισης οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων. Η επιλογή των διαχειριστών, το ύψος αμοιβής τους, το επίπεδο μόχλευσης, ο έλεγχος, η διάρκεια και ο τρόπος λειτουργίας τους αποτελούν αντικείμενο των Ταμείων Συμμετοχών. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, συνιστώνται στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού οι απαιτούμενες διοικητικές δομές και υπηρεσίες για το συντονισμό και την εποπτεία της σύννομης και αποτελεσματικής λειτουργίας των ανωτέρω Ταμείων.
2. Η εξειδίκευση των κριτηρίων των επιλέξιμων επιχειρήσεων προς ενίσχυση, οι ποσοστώσεις κρατικής και ιδιωτικής συμμετοχής, η επιλέξιμη χρηματοπιστωτική μορφή ενίσχυσης, το ανώτατο όριο χρηματοδότησης ανά επιχείρηση, καθώς και όλες οι διαδικαστικές ρυθμίσεις σχετικά με τη λειτουργία και διαχείριση των ανωτέρω ταμείων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 Γ.Α.Κ.. Κατόπιν έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορεί να συσταθεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού καθεστώς επιχειρηματικού κινδύνου για μεγάλες επιχειρήσεις».

Με την τρίτη προτεινόμενη διάταξη αντικαθίσταται η παρ. 17 του άρθρου 85 ν. 4399/2016, που έχει ως εξής:
«17. Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρου 80, καθώς και των παραγράφων 4 του άρθρου 24, 4 του άρθρου 25 και 2 του άρθρου 27, διατηρείται σε ισχύ η υπ’ αριθμ. 2/88585/ 0022/21.12.2012 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΟΔΔ 592).» και πάντως όχι πριν την 1-1-2019, ημερομηνία κατά την οποία προσμετρώνται και τα δύο τελευταία έτη .»

3. Μετά το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του νέου άρθρου 7 του α.ν. 89/1967, όπως προστίθενται με το άρθρο 39 του σχεδίου νόμου, προστίθεται εδάφιο ως εξής
«Κατ’ εξαίρεση, εταιρείες που θα υποβάλουν αίτηση έως και 28-6-2019, δύνανται να έχουν αναπτύξει τη νέα δραστηριότητα, πριν την υποβολή της αίτησης χορήγησης της ενίσχυσης και πάντως όχι πριν την 1-1-2019, ημερομηνία κατά την οποία προσμετρώνται και τα δύο τελευταία έτη.»

4. Στην παρ. 17 του άρθρου 85 του ν. 4399/2016, όπως τροποποιείται με την παρ. 3 του άρθρου 33 του σχεδίου νόμου, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Τα μηνιαία όρια αποζημιώσεων της περίπτ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 5 της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζονται σωρευτικά σε ετήσια βάση και όχι πέρα του ποσού των δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400,00) ευρώ»

5. Οι παρ.1 και 2 του άρθρου 56 του σχεδίου νόμου αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στα κατά τόπους Επιμελητήρια δύναται να δημιουργούνται Δομές Στήριξης Επιχειρήσεων (ΔΣΕ). Σκοπός των ΔΣΕ είναι η υποστήριξη των επιχειρήσεων μέσω της ενημέρωσης και διευκόλυνσης των ενδιαφερομένων για πάσης φύσεως επιχειρηματικά θέματα που αφορούν την πραγματοποίηση και την περαιτέρω ανάπτυξη των επενδυτικών τους σχεδίων.
2. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών αναλαμβάνει την ανάπτυξη της κεντρικής ψηφιακής πλατφόρμας, μέσω της οποίας θα παρέχονται με οργανωμένο τρόπο επεξεργασμένη πληροφόρηση και υπηρεσίες σύμφωνα με την παρ. 1. Στο ΕΚΤ δημιουργείται ΔΣΕ, όπου σε συνεργασία με τις άλλες κατά τόπους ΔΣΕ θα παρέχονται υπηρεσίες υποστήριξης στις επιχειρήσεις.»

6. Η παρ. 6 του άρθρου 56 του σχεδίου νόμου αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Για την στελέχωση των ΔΣΕ, τα επιμελητήρια και το ΕΚΤ δύνανται να συνάπτουν συμβάσεις μίσθωσης έργου με αντικείμενο την υποστήριξη των επιχειρήσεων σύμφωνα με την παρ. 1, κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης για τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες στην ιστοσελίδα τους και σε ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, στην οποία αναφέρονται τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Οι εν λόγω συμβάσεις εξαιρούνται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α’206) και από την αναστολή του άρθρου 1 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (Α’280).»

7. Στο τέλος του άρθρου 56 του σχεδίου νόμου προστίθεται παρ. 7 ως εξής:
«7. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη δημιουργία, τη λειτουργία και τους ειδικότερους όρους για τη στελέχωση των ΔΣΕ, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις ειδικότερες αρμοδιότητες της ΕΔΣΕ, το συνολικό ποσό και τον τρόπο χρηματοδότησης του προγράμματος από το ΠΔΕ, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου ζήτημα.»

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/44160