Μη επιβολή προστίμου σε εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα όταν η συναλλαγή είναι κάτω από 300,00 ευρώ

Η ΔΕΔ με ορισμένες αποφάσεις της οι οποίες κοινοποιήθηκαν πρόσφατα, ακύρωσε πρόστιμα εκπρόθεσμων αρχικών δηλώσεων παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα καθώς οι συναλλαγές ήταν κάτω από 300,00 ευρώ και συνεπώς δεν υφίσταται υποχρέωση παρακράτησης.

Τα βασικά σκεπτικά της ΔΕΔ στις αποφάσεις της:

Επειδή, με το άρθρο 64§8 του ν.4172/2013, ορίζεται ότι:
«8. Σε περίπτωση που ο λήπτης της αμοιβής σύμφωνα με την περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 62 είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, παρακράτηση φόρου σύμφωνα με την παράγραφο 1 ενεργείται μόνον εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ.»

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54§1 περ. β’ του ν. 4174/2013:
«1. Για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του:
β) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση»

Επειδή, σύμφωνα με την παράγραφο 2 περ. γ’ του ως άνω άρθρου και νόμου: «2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής: γ) «διακόσια πενήντα (250) ευρώ, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων «β’, γ’, δ’ και στ’» της παραγράφου 1, [με ανώτατο όριο το ποσό ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, στην περίπτωση της μη έκδοσης ή έκδοσης ανακριβών φορολογικών στοιχείων»,] σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα.

Επειδή σύμφωνα με την ΠΟΛ.1252/2015:
β) Εκπρόθεσμη υποβολή ή μη υποβολή δηλώσεων από τις οποίες προκύπτει φόρος για καταβολή (παρ. 1 περ. β’ και γ’) Για την εκπρόθεσμη υποβολή ή τη μη υποβολή δηλώσεων από τις οποίες προκύπτει φόρος για καταβολή (άρθρο 54 παρ. 1 περ. β’), καθώς και δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων (άρθρο 54 παρ. 1 περ. γ’ ), επιβάλλεται, κατά περίπτωση, πρόστιμο εκατό (100) ευρώ, όταν ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών βιβλίων, διακοσίων πενήντα (250) ευρώ όταν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα, και πεντακόσιων (500) ευρώ, εάν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα (περ. β’ και γ’ της παρ. 1 σε συνδυασμό με τις περ. β’, γ’ και δ’ της παρ. 2 του άρθρου 54). Εάν ο φορολογούμενος ήταν υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών με βάση τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. που ίσχυσαν μέχρι 31.12.2014 και για τις δραστηριότητές του που εντασσόταν σε διαφορετικές κατηγορίες βιβλίων (π.χ. απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία) επιβάλλεται το πρόστιμο που αντιστοιχεί στη μεγαλύτερη κατηγορία βιβλίων.
Τα πρόστιμα του άρθρου 54 δεν επιβάλλονται σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ ή δήλωσης παρακρατούμενου φόρου, εφόσον η σχετική αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα (άρθρο 54 παρ. 2).
Δεν επιβάλλεται πρόστιμο σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη φορολογική υποχρέωση (εκ παραδρομής).
Δεδομένου ότι η μη υποβολή δήλωσης διαπιστώνεται μόνον κατόπιν ελέγχου, το πρόστιμο του άρθρου 54, κατόπιν ελέγχου, επιβάλλεται μόνον εφόσον είναι μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο στα άρθρα 58, 58Α (περ. 2) ή 59, κατά περίπτωση, αντί αυτών, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 6 του άρθρου 62.»

Επειδή, εν προκειμένω, την 02/06/2018, ο προσφεύγων υπέβαλε εκπρόθεσμα την με αριθ. …../2018 προσωρινή δήλωση παρακρατούμενων και προκαταβλητέων φόρων από ελευθέρια επαγγέλματα, που αφορά τη φορολογική περίοδο Μαρτίου του 2018, με ποσό συναλλαγής 72,58 €.

Επειδή, σύμφωνα με τις ανωτέρω ισχύουσες διατάξεις, δεν υφίσταται υποχρέωση παρακράτησης εφόσον η συναλλαγή δεν υπερβαίνει τα 300,00 €.

Επειδή συνεπώς δεν επιβάλλεται πρόστιμο σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη φορολογική υποχρέωση.

Αποφασίζουμε

Την αποδοχή της με ημερομηνία κατάθεσης 19/09/2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου…..

Φορολογικό έτος 2018:

Πρόστιμο άρθρου 54§2 περ. γ’ του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ): ΜΗΔΕΝ
ΠΗΓΗ:https://www.taxheaven.gr/