Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ) – Πλαίσιο λειτουργίας και Εγχειρίδιο Διαδικασιών

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Κ.Ε.Φ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) με την απόφαση Δ.ΟΡΓ.Α 1063301 2019.

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Κ.Ε.Φ.) αποτελεί ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για την πολυκαναλική πληροφόρηση, εξυπηρέτηση και υποστήριξη των συναλλασσομένων με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) πολιτών, επιχειρήσεων και υπαλλήλων αυτής.

Σκοπός της λειτουργίας του Κ.Ε.Φ. είναι να ενσωματώσει, σταδιακά, όλες τις υπηρεσίες υποστήριξης της Α.Α.Δ.Ε. προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους υπαλλήλους αυτής, ως ο κύριος αποδέκτης των σχετικών αιτημάτων για την περαιτέρω διεκπεραίωσή τους [άμεση απάντηση ή διαβίβασή τους από το πρώτο (1ο) στο δεύτερο (2ο) ή στο τρίτο (3ο) επίπεδο εξυπηρέτησης], συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επίτευξη του Στρατηγικού Στόχου της Α.Α.Δ.Ε. για εξωστρεφή, αποτελεσματική και αποδοτική Διοίκηση, με σεβασμό προς τον πολίτη.

Οι Στόχοι του Κ.Ε.Φ. είναι:
αα) Η οριζόντια οργάνωση για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση του όγκου των εργασιών του.
ββ) Η παροχή σταθερού επιπέδου υπηρεσιών μέσω της παρακολούθησης δεικτών απόδοσης.
γγ) Η αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων για την ηλεκτρονική διαχείριση του κύκλου ζωής κάθε αιτήματος.
δδ) Η επίτευξη μαθησιακής λειτουργίας, με την ανάπτυξη και τον συνεχή εμπλουτισμό της Γνωσιακής Βάσης.

Το Κ.Ε.Φ. διευκολύνει τη διαβίβαση των αιτημάτων μεταξύ των επιπέδων/υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., μειώνοντας τους χρόνους που απαιτούνται και παρέχοντας με αυτό τον τρόπο στους συναλλασσομένους γρήγορη και ποιοτική εξυπηρέτηση, σύμφωνα με τις αρχές της νομιμότητας, της διαφάνειας και της ασφάλειας δικαίου και χωρίς να μεταβάλλει την υφιστάμενη διοικητική πρακτική, όπως καθορίζεται από τη νομοθεσία (εισερχόμενο έγγραφο – πρωτοκόλληση – επεξεργασία – σύνταξη εγγράφου – απάντηση – αποστολή στον αιτούντα), καθώς και στις οδηγίες που, ανά περίπτωση, δίνονται στις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. Το μέσον που θα χρησιμοποιηθεί για την τελική απάντηση (τηλέφωνο, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έγγραφο) αποτελεί απόφαση της κάθε υπηρεσίας.

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει πέντε (5) ημέρες από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

To Παράρτημα (Εγχειρίδιο Διαδικασιών του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων-Κ.Ε.Φ.) που ακολουθεί την απόφαση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Δείτε την απόφαση Δ.ΟΡΓ.Α 1063301 ΕΞ 2019 από το φορολογικό αρχείο του κόμβου

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/44708