Η τροπολογία για τα αναδρομικά των ενστόλων, ιατρών και άλλων κατηγοριών

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για την επιστροφή αναδρομικών στους ενστόλους, ιατρούς και σε διάφορες άλλες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Καταβάλλονται εφάπαξ χρηματικά ποσά προς α) τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, β) τους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., Ιατρούς Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., Επικουρικούς Ιατρούς και Ειδικευόμενους Ιατρούς, γ) τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. και σε λοιπό προσωπικό, δ) τα μέλη του μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ε) τους δικαστικούς λειτουργούς και τα μέλη του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, και:

στ) τους συνταξιούχους των ανωτέρω κατηγοριών προσωπικού, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών καθορίζεται ο χρόνος, η διαδικασία, οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα σχετικά με την καταβολή των ποσών της προηγούμενης παραγράφου.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
«Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ των κρατών-μελών με τη βελτίωση της απόκτησης και της διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης (L128/1 της 30.04.2014)»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 5 προβλέπεται η καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού προς: α) τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, β) τους Ιατρούς Ε.Σ.Υ, τους Ιατρούς Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ, τους Επικουρικούς Ιατρούς, καθώς και τους Ειδικευόμενους Ιατρούς, γ) τα μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων της χώρας, δ) τα μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. και ε) τους δικαστικούς λειτουργούς και τα μέλη του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σε εναρμόνιση προς τις κρίσεις των υπ’ αριθμ. 2192-2196/2014,1125-1128/2016, 4741/2014, 479-481/2018 και 431/2018 αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας και της υπ’ αριθμ.127/2016 απόφασης του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος, αντιστοίχως. Το καταβαλλόμενο ποσό αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ των μηνιαίων αποδοχών που θα δικαιούνταν να λάβουν οι ανωτέρω κατηγορίες προσωπικού με βάση τις ισχύουσες κατά την 31.7.2012 μισθολογικές διατάξεις, δηλαδή εάν δεν είχαν θεσπιστεί οι μισθολογικές ρυθμίσεις του ν. 4093/2012 (Α’ 222), και των μηνιαίων αποδοχών που πράγματι τους κατεβλήθησαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4093/2012 και του ν. 4307/2014 (Α’ 246).

Η ημερομηνία έναρξης και το χρονικό διάστημα για τον υπολογισμό των καταβλητέων για κάθε κατηγορία προσωπικού ποσών ορίζονται σύμφωνα με τις σχετικές κρίσεις των δικαστικών αποφάσεων που αφορούν κάθε μία απ’ αυτές. Επιπλέον, οι παραπάνω ρυθμίσεις επεκτείνονται και σε ορισμένες κατηγορίες προσωπικού, οι οποίες συνδέονται στενά με τις παραπάνω υπό γ και δ κατηγορίες προσωπικού, είτε σε επίπεδο μισθολογικό είτε σε επίπεδο ομοειδούς αντικειμένου απασχόλησης.

Επισημαίνεται ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν επηρεάζουν το ύφος των τακτικών μηνιαίων αποδοχών των συγκεκριμένων κατηγοριών προσωπικού, όπως αυτό προσδιορίστηκε από τις ισχύουσες από 1.1.2017 διατάξεις του μέρους ΣΤ’ του ν.4472/2017 (Α’ 74), ούτε το ύφος της προσωπικής διαφοράς αποδοχών του άρθρου 155 του ιδίου νόμου. Η θέσπιση των προαναφερόμενων διατάξεων για την αναμόρφωση των ειδικών μισθολογίων εντάχθηκε στην ευρύτερη προσπάθεια εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης της δημόσιας διοίκησης. Ειδικότερα η μεταρρύθμιση βασίστηκε σε δύο κύριες κατευθύνσεις: αφενός του περιορισμού του αριθμού των ειδικών μισθολογίων και αφετέρου του εξορθολογισμού των αποδοχών των κατηγοριών προσωπικού που αμείβεται με αυτά. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίστηκε η σταθερότητα των αποδοχών όλων των λειτουργών ή υπαλλήλων που υπήχθησαν στις διατάξεις του ν. 4472/2017, διευκολύνοντας την ομαλή εκτέλεση των καθηκόντων τους, χάρη μεταξύ άλλων και στη μη ανατροπή του επιπέδου των αποδοχών τους. Ειδικότερα, θεσπίστηκαν και υιοθετήθηκαν κοινοί κανόνες και αρχές για όλα τα ειδικά μισθολόγια, ανάλογοι με αυτούς που υιοθετήθηκαν κατά την επεξεργασία του ενιαίου μισθολογίου. Ενδεικτικά συνενώθηκαν τα ειδικά μισθολόγια με ομοειδές αντικείμενο απασχόλησης και δημιουργήθηκε σταθερή βάση υπολογισμού των αποδοχών με όρο αναφοράς τις αποδοχές του υπαλλήλου-λειτουργού του ανώτερου βαθμού της εκάστοτε κατηγορίας, οι οποίες με τη σειρά τους προσδιορίστηκαν με χρονικό σημείο αναφοράς την 31.12.2016. Κατά τον τρόπο αυτό συνδέθηκαν για πρώτη φορά λειτουργοί και υπάλληλοι ομοειδών μεταξύ τους κατηγοριών και μάλιστα με δομημένο τρόπο. Περαιτέρω, στο πλαίσιο της μεταρρυθμιστικής αυτής προσπάθειας διαφυλάχθηκε η δημοσιονομική ουδετερότητα στο μέτρο του δυνατού και επετεύχθησαν ταυτόχρονα βασικοί κανόνες αποσυμπίεσης. Τα προαναφερόμενα καταδεικνύουν την πρόθεση του νομοθέτη να δημιουργήσει μια σταθερή βάση για τον καθορισμό των αποδοχών των κατηγοριών προσωπικού που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια, με τη χρήση αντικειμενικών κριτηρίων που υπερβαίνουν τη συγκυρία και αποτυπώνουν την ανάγκη για διαφύλαξη της δημοσιονομικής κανονικότητας, συνεκτιμώντας τις ιδιαιτερότητες του έργου καθεμιάς από αυτές.

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 6 προβλέπεται επίσης, κατ’ εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης, αλλά και ενόψει της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης του ν. 4387/2016 (Α’ 85), η καταβολή αντίστοιχου εφάπαξ χρηματικού ποσού για τους συνταξιούχους του Δημοσίου που προέρχονται από τις παραπάνω κατηγορίες προσωπικού, για το χρονικό διάστημα μέχρι την ένταξή τους στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4387/2016.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την περίπτωση α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 14 και κατά τα ειδικώς εκεί οριζόμενα, οι ήδη καταβαλλόμενες κατά την έναρξη ισχύος του νόμου συντάξεις συνεχίζουν να καταβάλλονται στο ύφος που είχαν διαμορφωθεί κατά την 31.12.2014. Εισάγοντας την εν λόγω μη γνήσια παραπομπή, ο νομοθέτης έλαβε ως σημείο αναφοράς τις συνταξιοδοτικές διατάξεις του Δημοσίου, όπως αυτές ίσχυαν κατά την 31.12.2014, αποκλεισμένης εφεξής κάθε έμμεσης τροποποίησης του ύφους του καταβαλλόμενου ποσού λόγω μεταγενέστερης τροποποίησης των διατάξεων στις οποίες παραπέμπει. Η πρόβλεψη αυτή εξυπηρετεί πρωτίστως λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι δεν περιορίζονται σε δημοσιονομικούς-ταμειακούς σκοπούς, αλλά συνίστανται στη διασφάλιση της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος, με δεδομένο ότι η ασφαλιστική μεταρρύθμιση σχεδιάστηκε στη βάση τεκμηριωμένων και αναλυτικά υπολογισμένων προβολών βασικού σεναρίου, στο οποίο ελήφθησαν υπόψη παράμετροι, όπως η εξέλιξη της δαπάνης του ασφαλιστικού συστήματος. Περαιτέρω, με την περίπτωση β’ της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου καταργήθηκαν οι διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου με τις οποίες προβλεπόταν αναπροσαρμογή ή αύξηση των συντάξεων που καταβάλλονταν από αυτό κατά τρόπο διαφορετικό από τον οριζόμενο στην περίπτωση α’ ή με βάση τις ισχύουσες κάθε φορά μισθολογικές διατάξεις. Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων επιβεβαιώνεται η πρόθεση του νομοθέτη να αποκλείσει την αναπροσαρμογή των συντάξεων λόγω τροποποίησης των μισθολογικών διατάξεων, γεγονός που θα είχε ως αποτέλεσμα την ανατροπή της υπολογισθείσας συνταξιοδοτικής δαπάνης αλλά και βασικών παραδοχών της μεταρρύθμισης εν γένει, σε βάρος του οικονομικού προγραμματισμού της χώρας και της αρχής της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών.

Ως αποτέλεσμα, οι προτεινόμενες διατάξεις, σε εναρμόνιση με τη νομολογία που διαμορφώθηκε με τις προαναφερθείσες δικαστικές αποφάσεις, προωθούν την αρχή της ίσης μεταχείρισης για καθεμία από τις ωφελούμενες κατηγορίες προσωπικού, στη βάση της ιδιαίτερης αποστολής τους και των ειδικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου τους, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στις σχετικές δικαστικές κρίσεις. Επιπρόσθετα επιτυγχάνεται κανονιστικά και ουσιαστικά η αναγκαία στάθμιση με τις αρχές που διέπουν τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, ως ειδικότερη έκφανση του δημοσίου συμφέροντος, αναφορικά ιδίως με τη μη υπέρβαση των ανώτατων ορίων δαπανών του εκτελούμενου προϋπολογισμού και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) 2019-2022 (ν.4549/2018, Α’105) ή με τη διακινδύνευση της επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων. Ειδικότερα, η προκαλούμενη δαπάνη από την εφαρμογή των προτεινόμενων διατάξεων ανέρχεται περίπου σε 1.400 εκατ. ευρώ, σε μεικτούς όρους, και σε 820 εκατ. ευρώ, σε καθαρούς όρους.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 1
Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας

1. Στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και για όσο χρόνο αυτά ήταν εν ενεργεία κατά το χρονικό διάστημα από 1.8.2012 έως και 31.12.2016,καταβάλλεται εφάπαξ χρηματικό ποσό, που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ των μηνιαίων αποδοχών που θα δικαιούνταν να λάβουν με βάση τις ισχύουσες κατά την 31.7.2012 μισθολογικές διατάξεις και των μηνιαίων αποδοχών που πράγματι τους κατεβλήθησαν με βάση το άρθρο 86 του ν. 4307/2014 (Α’ 246). Το χρηματικό ποσό του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζεται με αναφορά στο χρονικό διάστημα από 1.8.2012 έως και 31.12.2016.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζεται ο χρόνος, η διαδικασία, οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα σχετικά με την καταβολή του ποσού της προηγούμενης παραγράφου.

3. Οι διατάξεις του παρόντος δεν επηρεάζουν τις αποδοχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι οποίες έχουν ληφθεί υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 155 του ν.4472/2017 (Α’ 74).

Άρθρο 2
Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στο Ιατρικό Προσωπικό

1. Στους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., Ιατρούς Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., Επικουρικούς Ιατρούς και Ειδικευόμενους Ιατρούς και για όσο χρόνο αυτοί ήταν εν ενεργεία κατά το χρονικό διάστημα από 13.11.2014 έως και 31.12.2016 καταβάλλεται, πλην της αποζημίωσης εφημεριών, εφάπαξ χρηματικό ποσό, που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ των μηνιαίων αποδοχών που θα δικαιούνταν να λάβουν με βάση τις ισχύουσες κατά την 31.7.2012 μισθολογικές διατάξεις, και των μηνιαίων αποδοχών που πράγματι τους κατεβλήθησαν με βάση τις διατάξεις του ν.4093/2012 (Α’ 222). Το χρηματικό ποσό του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζεται με αναφορά στο χρονικό διάστημα από 13.11.2014 έως και 31.12.2016.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζεται ο χρόνος, η διαδικασία, οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα σχετικά με την καταβολή του ποσού της προηγούμενης παραγράφου.

3. Οι διατάξεις του παρόντος δεν επηρεάζουν τις αποδοχές των Ιατρών του Ε.Σ.Υ., Ιατρών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., Επικουρικών Ιατρών και Ειδικευόμενων Ιατρών, οι οποίες έχουν ληφθεί υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 155 του ν.4472/2017.

Άρθρο 3
Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. και σε λοιπό προσωπικό

1. Στα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι., στο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Π.) και το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), στα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Δ.Ι.Π.) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), στα μέλη του Διδακτικού και Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), στους ερευνητές και Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες (Ε.Λ.Ε.) των ερευνητικών κέντρων, ινστιτούτων και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), καθώς και των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, και για όσο χρόνο αυτά ήταν εν ενεργεία κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2015 έως και 31.12.2016 καταβάλλεται εφάπαξ χρηματικό ποσό, που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ των μηναίων αποδοχών που θα δικαιούνταν να λάβουν με βάση τις ισχύουσες κατά την 31.7.2012 μισθολογικές διατάξεις και των μηνιαίων αποδοχών που πράγματι τους κατεβλήθησαν με βάση τις διατάξεις του ν. 4093/2012. Το χρηματικό ποσό του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζεται με αναφορά στο χρονικό διάστημα από 1.1.2015 έως και 31.12.2016.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου υπουργού καθορίζεται ο χρόνος, η διαδικασία, οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα σχετικά με την καταβολή του ποσού της προηγούμενης παραγράφου.

3. Οι διατάξεις του παρόντος δεν επηρεάζουν τις αποδοχές των μελών του προσωπικού της παρ. 1, οι οποίες έχουν ληφθεί υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 155 του ν.4472/2017.

Άρθρο 4
Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα μέλη του μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

1. Στα μέλη του μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και για όσο χρόνο αυτά ήταν εν ενεργεία κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2015 έως και 31.12.2016 καταβάλλεται εφάπαξ χρηματικό ποσό, που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ των μηνιαίων αποδοχών που θα δικαιούνταν να λάβουν με βάση τις ισχύουσες κατά την 31.7.2012 μισθολογικές διατάξεις και των μηνιαίων αποδοχών που πράγματι τους κατεβλήθησαν με βάση τις διατάξεις του ν.4093/2012. Το χρηματικό ποσό του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζεται με αναφορά στο χρονικό διάστημα από 1.1.2015 έως και 31.12.2016.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται ο χρόνος, η διαδικασία, οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα σχετικά με την καταβολή του ποσού της προηγουμένης παραγράφου.

3. Οι διατάξεις του παρόντος δεν επηρεάζουν τις αποδοχές των μελών του προσωπικού της παρ. 1, οι οποίες έχουν ληφθεί υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 155 του ν.4472/2017.

Άρθρο 5
Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στους Δικαστικούς Λειτουργούς και τα μέλη του κύριου προσωπικού του Ν.Σ.Κ.

1. Στους δικαστικούς λειτουργούς και τα μέλη του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και για όσο χρόνο αυτοί ήταν εν ενεργεία κατά το χρονικό διάστημα από 1.8.2012 έως και 30.6.2014 καταβάλλεται εφάπαξ χρηματικό ποσό, που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο ήμισυ της διαφοράς αποδοχών που απορρέει από τις διατάξεις των περ. α’ έως και ε’ της παρ. 1 του άρθρου 181 του ν. 4270/2014 (Α’ 143). Το χρηματικό ποσό του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζεται με αναφορά στο χρονικό διάστημα από 1.8.2012 έως και 30.6.2014.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζεται ο χρόνος, η διαδικασία, οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα σχετικά με την καταβολή του ποσού της προηγούμενης παραγράφου.

Άρθρο 6
Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού σε συνταξιούχους

1. Στους συνταξιούχους των κατηγοριών προσωπικού των άρθρων 1 έως 5 καταβάλλεται εφάπαξ χρηματικό ποσό, που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ της μηνιαίας σύνταξης που θα δικαιούνταν να λάβουν εάν δεν είχαν μεσολαβήσει οι μισθολογικές διατάξεις του ν. 4093/2012 και αυτής που πράγματι τους κατεβλήθη κατ’ εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στο π.δ. 169/2007 (Α’ 210). Το χρηματικό αυτό ποσό υπολογίζεται με αναφορά στα αντίστοιχα για κάθε κατηγορία συνταξιούχων χρονικά διαστήματα που προβλέπονται στα άρθρα 1 έως 5 και μέχρι το χρονικό σημείο υπαγωγής τους στις διατάξεις του ν. 4387/2016.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται ο χρόνος, η διαδικασία, οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα σχετικά με την καταβολή του χρηματικού ποσού της προηγούμενης παραγράφου.

3. Η καταβολή του ποσού της προηγούμενης παραγράφου δεν επηρεάζει το ύψος της καταβαλλόμενης σύνταξης που έχει ληφθεί υπόψη για τον επανυπολογισμό και την αναπροσαρμογή που προβλέπεται στο άρθρο 14 του ν. 4387/2016 (Α’ 85).

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/42710

 

Μη διστάσετε να μας καλέσετε για οποιαδήποτε πληροφορία.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310731321