Ειδικός φόρος ακινήτων – Τροποποίηση της απόφασης σχετικά με την εξαίρεση από το φόρο

Δημοσιεύθηκε η απόφαση Α.1193/2019 σύμφωνα με την οποία τροποποιείται η ΠΟΛ.1056/2017 απόφαση της ΑΑΔΕ σχετικά με την εξαίρεση από την καταβολή του ειδικού φόρου ακινήτων των εταιριών που έχουν την έδρα τους, σύμφωνα με το καταστατικό τους, σε τρίτη χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα στην ΠΟΛ.1056/2017 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις
Προστίθεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 1 περίπτωση ζ’ η οποία ορίζει τα εξής:
«ζ) Για ανώνυμες εταιρείες με ανώνυμες μετοχές, για τη δήλωση των φυσικών προσώπων που τις κατέχουν, τηρούνται και επιδεικνύονται ή προσκομίζονται, κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α), β) i και γ) της παραγράφου αυτής. Εάν δεν υπάρχει δημόσια αρχή του κράτους έδρας της εταιρείας που να εκδίδει βεβαίωση, από την οποία προκύπτουν τα στοιχεία των κατεχόντων τις ανώνυμες μετοχές των εταιρειών την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας ή αν η αρχή που υπάρχει δεν εκδίδει σχετική βεβαίωση, τηρούνται και επιδεικνύονται τα πρακτικά όλων των γενικών συνελεύσεων του οικείου έτους, από τα οποία προκύπτουν τα στοιχεία των κατεχόντων τις ανώνυμες μετοχές την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας».Στις περιπτώσεις β), γ) και δ) της παραγράφου 6 του άρθρου 1 της ΠΟΛ.1056/2017 απόφασης, διαγράφονται οι λέξεις «ονομαστικές» ή «ονομαστικών».Η Α 1193/2019 ισχύει από την 1-1-2019.

Δείτε την απόφαση Α.1193/2019 και την κωδικοποιημένη ΠΟΛ.1056/2017

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/44793