Δίκτυο Δομών Στήριξης Επιχειρήσεων – Στο ΦΕΚ η απόφαση για τη δημιουργία του

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για τη δημιουργία του πανελλαδικού Δικτύου Δομών Στήριξης Επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 56 του ν. 4605/2019, με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω της ενημέρωσης και διευκόλυνσης των ενδιαφερομένων για πάσης φύσεως θέματα που αφορούν την πραγματοποίηση και ανάπτυξη των επενδυτικών τους σχεδίων, καθώς και την προώθηση ανάληψης περαιτέρω δράσεων και χάραξης πολιτικών που υποστηρίζουν την επιχειρηματική  δραστηριότητα.

Για την υποστήριξη του ως άνω σκοπού:
– δημιουργούνται Δομές Στήριξης Επιχειρήσεων (ΔΣΕ) στα Επιμελητήρια της χώρας (μέλη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος) και στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών,
– αναπτύσσεται ψηφιακή πλατφόρμα από το ΕΚΤ μέσω της οποίας παρέχονται οργανωμένη πληροφόρηση και υπηρεσίες υποστήριξης των επιχειρήσεων,
– δημιουργείται Επιτελική Δομή Στήριξης Επιχειρήσεων (ΕΔΣΕ) για τον συντονισμό και την εποπτεία των επιμέρους ΔΣΕ, καθώς και την επεξεργασία και εισήγηση περαιτέρω δράσεων σχετικά με τη στήριξη επιχειρήσεων.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω των ΔΣΕ και οι υλοποιούμενες δράσεις κατηγοριοποιούνται σε έξι Λειτουργικές Περιοχές, έχουσες, ενδεικτικά, ως εξής:

1) Οριζόντιες Διαθεματικές Υπηρεσίες.
1.1 Ενημέρωση για το Δίκτυο ΔΣΕ και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
1.2 Εγγραφή Επιχειρήσεων στις υπηρεσίες του Δικτύου ΔΣΕ.
1.3 Διάγνωση αναγκών.
1.4 Ανάπτυξη και Προβολή Μητρώου Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων/ Συμβούλων.

2) Καινοτομία και Οργάνωση.
2.1 Αξιολόγηση εμπορικής, τεχνολογικής, καινοτομικής και οργανωσιακής ικανότητας.
2.2 Δράσεις Ενημέρωσης για την ενίσχυση της καινοτομίας.

3) Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες.
3.1 Ενημέρωση και καθοδήγηση για εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα.
3.2 Ενημέρωση και καθοδήγηση για λοιπά χρηματοδοτικά εργαλεία.

4) Συνέργειες και Δικτυώσεις.
4.1 Διερεύνηση, καθοδήγηση και υποστήριξη για τη δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών.
4.2 Υποστήριξη στην αναζήτηση και εξεύρεση εγχώριων εταίρων (εμπορικών, ερευνητικών, τεχνολογικών).

5) Διεθνοποίηση και Εξωστρέφεια.
5.1 Διεθνείς Τοπικές Εκθέσεις και Επιχειρηματικές Αποστολές Υποστήριξη συμμετοχών.
5.2 Υποστήριξη για την ενίσχυση εξωστρέφειας και παρουσίας στο εξωτερικό.
5.3 Ενδυνάμωση των δυνατοτήτων δικτύωσης των Επιχειρήσεων.

6) Αναδιάρθρωση και Μετασχηματισμός Επιχείρησης.
6.1 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση.
6.2 Διάγνωση αναγκών και υποστήριξη αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων.

Για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών των ΔΣΕ χρησιμοποιούνται (όπου εφαρμόζεται):
• Η Ψηφιακή Πλατφόρμα (ανάρτηση ενημερωτικού και γνωστικού υλικού, διασυνδέσεις με ιστοσελίδες άλλων φορέων της Ελλάδας και του εξωτερικού, λειτουργία πλατφόρμας δικτύωσης μεταξύ επιχειρήσεων, e-helpdesk, εργαλεία αναζήτησης σε βάσεις δεδομένων, υποστηρικτικά εργαλεία προς χρήση από τις επιχειρήσεις, e-learning).
• Τα φυσικά σημεία εξυπηρέτησης (κατά τόπους ΔΣΕ) (παροχή ενημερωτικού και γνωστικού υλικού, καθοδήγηση στη χρήση της πλατφόρμας, διάγνωση αναγκών επιχειρήσεων, στοχευμένη πληροφόρηση σε θέματα ενδιαφέροντος βάσει προφίλ επιχείρησης), και διοργανώνονται
• Εκδηλώσεις/ημερίδες ενημέρωσης (για όλους τους θεματικούς τομείς υπηρεσιών).
• Διά ζώσης εκπαιδευτικά σεμινάρια/workshops (για όλους τους θεματικούς τομείς υπηρεσιών, ανάλογα με τη ζήτηση από ενδιαφερόμενες ομοειδείς επιχειρήσεις).

Οι ΔΣΕ Επιμελητηρίων, έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες, ανά κατηγορία:

→ Οι Μητροπολιτικές ΔΣΕ παρέχουν απευθείας υπηρεσίες προς επιχειρήσεις, ενημερώνοντας τη Μονάδα Υποστήριξης Λειτουργίας του Δικτύου ΔΣΕ (ΕΚΤ).

→ Οι Περιφερειακές ΔΣΕ:
• Επικοινωνούν με τις Τοπικές ΔΣΕ της Περιφέρειάς τους για τη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών επί της προόδου του έργου τους, ενημερώνοντας τη Μονάδα Υποστήριξης Λειτουργίας του Δικτύου ΔΣΕ (ΕΚΤ).
• Υποστηρίζουν το έργο των Τοπικών ΔΣΕ της Περιφέρειας τους με την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών όποτε απαιτείται.
• Παρέχουν απευθείας υπηρεσίες προς επιχειρήσεις, ενημερώνοντας τη Μονάδα Υποστήριξης Λειτουργίας του Δικτύου ΔΣΕ (ΕΚΤ).

→ Οι Τοπικές ΔΣΕ παρέχουν απευθείας υπηρεσίες προς επιχειρήσεις, ενημερώνοντας τις Περιφερειακές ΔΣΕ.

Δείτε την απόφαση 55748/24-05-2019 από το αρχείο του κόμβου

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/44795#