Αυθαίρετα: Παράταση προθεσμιών υπαγωγής και υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών

Με τη νέα τροπολογία στο σχέδιο νόμου «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις.», ρυθμίζονται επιμέρους ζητήματα εφαρμογής του ν.4495/2017 για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και, μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα ακόλουθα:

α. Η απαιτούμενη, για την αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας, αυτοψία διενεργείται εφεξής από ελεγκτή δόμησης και όχι από τις Υπηρεσίες Δόμησης.

β. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής από τους μηχανικούς των απαραίτητων δικαιολογητικών για τις περιπτώσεις υπαγωγής αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων στο ν.4178/2013 που δεν μεταφέρονται στο ν.4495/2017.

γ. Παρατείνονται οι προθεσμίες υπαγωγής αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων στο πληροφοριακό σύστημα και προβλέπονται μειώσεις και προσαυξήσεις του καταβαλλόμενου, υπέρ του Πράσινου Ταμείου, ενιαίου ειδικού προστίμου ως ακολούθως:
Παρατείνεται έως 10-5-2019, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής στο σύστημα αυθαιρέτων (από 8-4-2019, που ισχύει), για τη μείωση του σχετικού προστίμου κατά 10%.
Παρέχεται μείωση του προστίμου κατά 20%, για τις περιπτώσεις αυθαιρέτων σε παραδοσιακούς οικισμούς και προστατευόμενες περιοχές, όπως αυτές επανακαθορίζονται, με καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής τις 8-11- 2019.

δ. Σε περίπτωση διαφωνίας με το πόρισμα του ελεγκτή δόμησης, κατά τη διαδικασία ελέγχου των δηλώσεων υπαγωγής στο ν.4495/2017, παρέχεται η δυνατότητα στον κύριο του ακινήτου να αιτηθεί, από το αρμόδιο γραφείο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), τον ορισμό διαμεσολαβητή για την εξέταση της υπόθεσης και την επίλυση της διαφωνίας.
Από την εν λόγω διαδικασία διαμεσολάβησης, εξαιρούνται διαφωνίες που αφορούν την απαγόρευση υπαγωγής ακινήτων στη νομοθεσία για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης (ν.4014/2011, ν.4178/2013, ν.4495/2017 κ.λπ.).
Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό, με κ.υ.α., επιμέρους ζητημάτων σχετικά με την εφαρμογή της ανωτέρω διαδικασίας καθώς και για τον καθορισμό του ύψους της αποζημίωσης των διαμεσολαβητών και των ελεγκτών δόμησης.

ε. Καθορίζεται νέα διαδικασία για την υπαγωγή στο ν.4495/2017 αυθαιρέτων σε παραδοσιακούς οικισμούς, τις προστατευόμενες περιοχές και σε διατηρητέα κτήρια.
Μεταξύ άλλων, ανάλογα με την περιπτωσιολογία αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων, καθιερώνεται διαδικασία έγκρισης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ή γνωμοδότησης από όργανο ή Υπηρεσία αυτού ή από επταμελή επιτροπή που συγκροτείται για τα σκοπό αυτό, μετά την αρχική ηλεκτρονική υποβολή στο σύστημα της σχετικής δήλωσης υπαγωγής.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

Άρθρο ….
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4495/2017 (Α’ 167)

Με την παρ.1 της προτεινόμενης διάταξης απαλείφεται από το πεδίο εφαρμογής της διάταξης η λειτουργία των Κεντρικών Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (ΚΕ.Σ.Α.), καθώς η λειτουργία αυτών ρυθμίζεται σε προηγούμενη παράγραφο του άρθρου 26.

Με την παρ.2 μεταβάλλεται το αρμόδιο όργανο διενέργειας της αυτοψίας για την αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας μετά τη λήξη της και για την παράταση ισχύος αυτής. Ειδικότερα, λόγω μη εφαρμογής στην πράξη, της αυτοψίας από τις Υπηρεσίες Δόμησης, προβλέπεται ότι αυτή διενεργείται από ελεγκτή δόμησης.

Με την παρ.3 της προτεινόμενης διάταξης, προκειμένου να επιλυθούν ζητήματα ερμηνείας, αναδιατυπώνεται η περιπτ. ιδ της παρ.2 του αρ. 89, ώστε η επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 117 να τίθεται στο τέλος του εδαφίου και να καταλαμβάνει και την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων της σε χαρακτηρισμένα νεώτερα μνημεία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του αρ. 117.

Με την παρ.4 της προτεινόμενης διάταξης προς διευκόλυνση των επαγγελματικών φορέων του τεχνικού κόσμου δίδεται παράταση με την οποία ορίζεται ότι για τις περιπτώσεις υπαγωγής στο ν. 4178/2013, οι οποίες δεν μεταφέρονται στο ν. 4495/2017, ο μηχανικός υποχρεούται, μέχρι τις 3.11.2019, να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών

Με την περίπτ. α της παρ. 5 δίδεται παράταση στις περιπτώσεις που προβλέπεται μείωση προστίμου κατά δέκα τοις εκατό (10%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από τις 1.11.2018 έως τις 10.5.2019.

Με την περίπτ. β της παρ. 5 ορίζεται ότι παρέχεται μείωση του ενιαίου ειδικού πρόστιμου σε περιπτώσεις υπαγωγών των άρθρων 116 και 117, κατά είκοσι τοις εκατό (20%) έως τις 8.11.2019, ενόψει της τροποποίησης της σχετικής διαδικασίας υπαγωγής.

Με την περίπτ. γ της παρ. 5 ορίζεται πως το ενιαίο ειδικό πρόστιμο αυξάνεται κατά δέκα τοις εκατό (10%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από τις 11.5.2019, κατά αντιστοιχία της παράτασης της μείωσης του προστίμου μέχρι και τις 10.5.2019.

Με την περίπτ. α της παρ. 6 δίδεται η δυνατότητα στον κύριο του ακινήτου, για το οποίο έχει διενεργηθεί έλεγχος της δήλωσης υπαγωγής από ελεγκτή δόμησης, εφόσον διαφωνεί με το πόρισμα του τελευταίου, να αιτηθεί από το αρμόδιο γραφείο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) τον ορισμό διαμεσολαβητή με αρμοδιότητα την εξέταση της σχετικής υπόθεσης και την προσπάθεια επίλυσης της διαφωνίας. Επιπροσθέτως, ορίζονται οι προθεσμίες άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής κατά του πορίσματος του ελεγκτή δόμησης καθώς και οι περιπτώσεις που δεν υπάγονται στην διαδικασία διαμεσολάβησης.

Με την περίπτ. β της παρ. 6 προβλέπονται τα θέματα που θα καθοριστούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την εφαρμογή της διαδικασίας δειγματοληπτικού ελέγχου και διαμεσολάβησης.

Με την περίπτ. α της παρ.7 τροποποιείται ο τίτλος του άρθρου 116, καθώς υπάγονται στις διατάξεις του και οι αυθαίρετες κατασκευές που ευρίσκονται σε προστατευόμενες περιοχές.

Με την περίπτ. β της παρ.7 γίνεται ορθή παραπομπή στις παραγράφους του άρθρου 99, που είχαν μνημονευθεί εσφαλμένα με αριθμούς αντί γραμμάτων.

Με την περίπτ. γ της παρ.7 διευκρινίζεται ότι, μετά το πέρας των εργασιών προσαρμογής που περιγράφονται στην παρ.2 του άρθρου 116 και κατόπιν διαπίστωσης της εκτέλεσης αυτών από την επιτροπή της παρ.3 του άρθρου 116, η τελευταία επιτρέπει την ολοκλήρωση της υπαγωγής των αυθαιρέτων κατασκευών στις διατάξεις του άρθρου.

Με την περίπτ. δ της παρ.7 προβλέπεται ότι μέχρι τη συγκρότηση του Τοπικού Παρατηρητηρίου, ως Πρόεδρος της επιτροπής της παρ.3 του άρθρου 116 ορίζεται ένας αρχιτέκτονας από την Περιφέρεια, με τον αναπληρωτή του.

Με την περίπτ. ε της παρ.7 προστίθεται στα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά τα οριζόμενα στην παρ.4 του άρθρου 116, αρχιτεκτονική αποτύπωση η οποία συνοδεύεται από την τεχνική έκθεση μηχανικού της περίπτ. α της αυτής παραγράφου.

Με την περίπτ. στ της παρ. 7 ορίζεται η διαδικασία τακτοποίησης των αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων κατηγορίας 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 96, καθώς και πολεοδομικών παραβάσεων της παρ. 3 του άρθρου 81, σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και στο περιβάλλον μνημείων που προστατεύονται με τις διατάξεις του ν. 3028/2002, εξαιρουμένων των ζωνών Α με την επιφύλαξη της περίπτ. θ της παρ. 2 του άρθρου 89 του παρόντος, δηλαδή εκτός των αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων και των πολεοδομικών παραβάσεων που πραγματοποιήθηκαν πριν την κήρυξη της αρχαιολογικής ζώνης, εφόσον δεν απαγορευόταν η δόμηση, καθώς και σε τόπους που έχουν διπλό χαρακτηρισμό (όπως παραδοσιακός οικισμός και ιστορικός τόπος).
Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι υποβάλλεται στο ηλεκτρονικό σύστημα δήλωση υπαγωγής και κατόπιν τούτου, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, γνωμοδοτεί το αρμόδιο όργανο ή υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης, για το αν η υπαγωγή αυτή προκαλεί ή όχι άμεση ή έμμεση βλάβη στο πολιτιστικό αγαθό. Μετά την έκδοση της ως άνω γνωμοδότησης, η οποία γίνεται εντός προθεσμίας 60 ημερών από την υποβολή της αιτήσεως του ενδιαφερομένου, ή μετά την άπρακτη παρέλευση αυτής της προθεσμίας, η δήλωση υπαγωγής παραπέμπεται προς εξέταση από επταμελή επιτροπή που συγκροτείται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Πλέον δηλαδή, τίθεται μεν ως προϋπόθεση της τακτοποίησης η έκδοση γνωμοδότησης του ΥΠΠΟΑ, η οποία κατατείνει στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας, αλλά παράλληλα τίθεται δεσμευτική προθεσμία εντός της οποίας θα πρέπει να εκδοθεί η γνωμοδότηση, ώστε να διασφαλίζεται η πρόοδος της διαδικασίας.
Επίσης, ορίζεται η διαδικασία τακτοποίησης των αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων κατηγορίας 5 του άρθρου 96 σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και στο περιβάλλον μνημείων που προστατεύονται με τις διατάξεις του ν.3028/2002, εξαιρουμένων των ζωνών Α με την επιφύλαξη της περίπτ. θ της παρ. 2 του άρθρου 89, καθώς και αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων κατηγορίας 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 96 και πολεοδομικών παραβάσεων της παρ. 3 του άρθρου 81στο περιβάλλον Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς , εξαιρουμένων των ζωνών Α με την επιφύλαξη της περίπτ. θ της παρ. 2 του άρθρου 89, εξαιρουμένων των ζωνών Α με την επιφύλαξη της περίπτ. θ της παρ. 2 του άρθρου 89. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι υποβάλλεται στο ηλεκτρονικό σύστημα δήλωση υπαγωγής και κατόπιν τούτου, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, εξετάζεται η δήλωση και εκδίδεται απόφαση έγκρισης ή μη του Υπουργείου και Πολιτισμού και Αθλητισμού, ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη του αρμοδίου Συμβουλίου.

Με την περίπτ. ζ της παρ.7 καταργείται η παρ. 10 του άρθρου 116, λόγω αντικατάστασης των οριζόμενων σε αυτή με την παρ.9 του αυτού άρθρου.

Με την περίπτ. α της παρ. 8 της προτεινόμενης διάταξης ορίζεται ότι αντί της σύμφωνης γνώμης, για την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων όλων των κατηγοριών του αρ. 96 του ν.4495/2017 σε νεώτερα μνημεία ή σε κτίρια εντός χώρων ιδιάζουσας πολιτιστικής αξίας, απαιτείται απόφαση έγκρισης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Επίσης διευκρινίζεται ότι η διάταξη εφαρμόζεται και σε κτίρια που βρίσκονται εντός Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς, όπως εντός της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου, του ιστορικού κέντρου (Χώρας) Πάτμου και της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας, καθώς και εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου των Δελφών και του ευρύτερου Δελφικού Τοπίου εκτός της ζώνης Α προστασίας του.

Με την περίπτ. β της παρ. 8 ορίζεται η διαδικασία τακτοποίησης των αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων επί κτιρίων χαρακτηρισμένων τόσο ως διατηρητέων από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή άλλο αρμόδιο Υπουργό όσο και ως νεώτερων μνημείων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο….
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4495/2017 (Α’ 167)

Με την παρ. 1 αναριθμείται ως 3 Α και τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 26, όπως προστέθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 34 του ν.4546/2018 (Α’ 101), η οποία έχει ως εξής:
«3. Ειδικά ως προς τα Σ.Α. και τα ΚΕ.Σ.Α. συνεχίζουν να λειτουργούν με τις αρμοδιότητες που τους αποδίδονται με τον παρόντα νόμο.»

Με την παρ.2 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ.5 του άρθρου 42, το οποίο έχει ως εξής:
«5. Η οικοδομική άδεια αναθεωρείται, μετά τη λήξη της, για την παράταση της ισχύος της, ύστερα από αίτηση του δικαιούχου και αυτοψία από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ.: »

Με την παρ.3 αντικαθίσταται η περίπτ. ιδ της παρ.2 του άρθρου 89, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.32 του άρθρου 34 του ν.4546/2018,(Α’ 101), η οποία έχει ως εξής:
«ιδ) σε κηρυγμένο διατηρητέο κτίριο, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 117 του παρόντος ή σε κτίριο που είναι αρχαίο μνημείο ή κηρυγμένο νεότερο μνημείο κατά τις διατάξεις του ν. 3028/2000 (Α 153),»

Με την παρ.4 τροποποιείται το προτελευταίο εδάφιο του άρθρου 99, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.5 του άρθρου 13 του ν.4585/2018 (Α’ 216), το οποίο έχει ως εξής:
«Για τις περιπτώσεις υπαγωγής στο ν. 4178/2013, οι οποίες δεν μεταφέρονται στον παρόντα, ο μηχανικός υποχρεούται, μέχρι τις 3.5.2019, να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.»

Με την περίπτ. α της παρ.5 τροποποιείται η περίπτ. β της παρ. 2 του άρθρου 102, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.37 του άρθρου 34 του ν.4546/2018 (Α’ 101) και κατόπιν με την παρ.6 του άρθρου 13 του ν.4585/2018 (Α’ 216), η οποία έχει ως εξής:
«β) κατά δέκα τοις εκατό (10%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 1.11.2018 έως τις 8.4.2019,»

Με την περίπτ. γ της παρ.5 τροποποιείται η περίπτ. α της παρ. 3 του άρθρου 102, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.37 του άρθρου 34 του ν.4546/2018 (Α’ 101), η οποία έχει ως εξής:
«α) κατά δέκα τοις εκατό (10%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από τις 9.4.2019 έως τις 8.10.2019,»

Με την περίπτ. β της παρ. 6 αντικαθίσταται η παρ.6 του άρθρου 108, η οποία έχει ως εξής:
«6. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος, καθώς και η διαδικασία αποζημίωσης των ελεγκτών δόμησης.»

Με την περίπτ. α της παρ.7 αντικαθίσταται ο τίτλος του άρθρου 116, ο οποίος έχει ως εξής:
«Αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις σε παραδοσιακό οικισμό»

Με την περίπτ. β της παρ.7 τροποποιείται η περίπτ. α της παρ.2 του άρθρου 116, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.44 του άρθρου του ν.4546/2018 (Α’ 101), η οποία έχει ως εξής:
«α) μετά την υποβολή των δικαιολογητικών των παραγράφων 1, 10 και 11 του άρθρου «99», απαιτείται και υποβολή αίτησης στην επιτροπή αυθαίρετων κατασκευών της παραγράφου 3,»

Με την περίπτ. γ της παρ.7 τροποποιείται το τελευταίο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 116, το οποίο έχει ως εξής:
«Μετά το πέρας των εργασιών προσαρμογής, η επιτροπή, αφού διαπιστώσει την εκτέλεση αυτών, επιτρέπει την υπαγωγή των αυθαίρετων κατασκευών στις διατάξεις του παρόντος.»

Με την περίπτ. ε της παρ.7 τροποποιείται η περίπτ. α της παρ.4 του άρθρου 116, η οποία έχει ως εξής:
«α) τεχνική έκθεση μηχανικού, στην οποία αναφέρονται η περιγραφή του κτιρίου, ιστορικό αδειοδοτήσεων, καθώς ο τρόπος και τα υλικά κατασκευής και αιτιολογείται η μορφολογική και αισθητική ένταξη της αυθαίρετης κατασκευής στο σύνολο του κτιρίου και του άμεσου δομημένου περιβάλλοντος του,»

Με την περίπτ. στ της παρ.7 αντικαθίσταται η παρ.9 του άρθρου 116, η οποία έχει ως εξής:
«9. Αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και στο άμεσο περιβάλλον μνημείων που προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3028/2002, δύνανται να τακτοποιούνται με σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία προηγείται της υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος.»

Με την περιπτ. ζ της παρ.7 καταργείται η παρ.10 του άρθρου 116, η οποία έχει ως εξής:
«10. Η σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού δίνεται μετά από αιτιολογημένη γνωμοδότηση των αρμοδίων συλλογικών οργάνων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, εφόσον η προς τακτοποίηση κατασκευή δεν βλάπτει τα μνημεία και τους προστατευόμενους τόπους και δύναται να επιβάλλει όρους και περιορισμούς στον όγκο, τη μορφή και τη χρήση για την προσαρμογή του αυθαιρέτου στο προστατευόμενο περιβάλλον. Κατ εξαίρεση, για την τακτοποίηση αυθαίρετων πολεοδομικών παραβάσεων του άρθρου 81, παράγραφος 3 του παρόντος νόμου και αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων κατηγορίας 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 96 του παρόντος νόμου ο έλεγχος διενεργείται από εξαμελή επιτροπή που συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η σύνθεση αυτής είναι όμοια με αυτή της επιτροπής της παραγράφου 3 του παρόντος με την προσθήκη δύο μελών ήτοι, ενός αρχιτέκτονα και ενός αρχαιολόγου, υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τους αναπληρωτές τους, εφόσον: α) η αυθαίρετη κατασκευή/χρήση και οι ως άνω πολεοδομικές παραβάσεις δεν έχουν συντελεστεί εντός περιοχής UNESCO και εντός αρχαιολογικής ζώνης Α και β) τα αρμόδια όργανα 3 του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού δεν έχουν πιστοποιήσει με προηγούμενη διοικητική πράξη τους ότι προκαλείται άμεση ή έμμεση βλάβη στο προστατευόμενο από το ν. 3028/2002 πολιτιστικό αγαθό.»

Με την περιπτ. α της παρ.8 αντικαθίσταται η παρ.9 του άρθρου 117, η οποία έχει ως εξής:
«9. Αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις σε νεώτερα μνημεία, σε κτήρια που βρίσκονται εντός τμημάτων πόλεων ή οικισμών που έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία, καθώς και σε Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς δύνανται να τακτοποιηθούν με σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Πολιτισμού μόνο ύστερα από γνωμοδότηση των κεντρικών συμβουλίων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.»

Με την περιπτ. β της παρ.8 αντικαθίσταται η παρ.10 του άρθρου 117, η οποία έχει ως εξής:
«10. Στην περίπτωση αυθαίρετων κατασκευών επί διατηρητέων κτιρίων που είναι χαρακτηρισμένα τόσο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας όσο και από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, για την υπαγωγή αυτών στις διατάξεις του παρόντος τηρείται η διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 116 και επιλαμβάνεται εννεαμελής επιτροπή η οποία συνιστάται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνεδριάζει στην έδρα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αποτελείται από ένα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που ορίζεται από τον Πρόεδρο αυτού ως πρόεδρος με τον αναπληρωτή του, τέσσερα (4) μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ) με την ιδιότητα του αρχιτέκτονα, που ορίζονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και τέσσερα (4) μέλη του ΚΣΝΜ, που ορίζονται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού.».

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/44441